Türkmenistan — Hytaýa turba geçiriji gazyny iberýän iň iri ýurt

08:55 26.08.2020 2040

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/230/original-15f070f6eb705d.jpeg

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny iberýän iň iri ýurt bolmagynda galýar. Bu barada Interfaks HHR-iň Gümrük boýunça baş administrasiýasyna salgylanyp habar berýär.Hytaý bazarynda satylan turba geçiriji gazynyň göwrümi boýunça Türkmenistan iň irisidir. 2019-njy ýylda «Türkmengaz» DK Hytaýa 31,2 mlrd kub metr gaz iberdi. Şu ýylyň aprel aýynda iberilen gazyň möçberi günde 69 mln kub metr diýlip, habarda bellenilýär.Türkmen «mawy ýangyjyndan» başga-da, Hytaý Russiýadan, Gazagystandan, Özbegistandan we Mýanmadan turba geçiriji gazyny satyn alýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.