Hoşallyk maslahaty geçirildi

13:52 04.09.2021 1796

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2856/original-1613333d8e5eb7.gif

Şu gün — 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky  halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professor-mugallymlary we ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda çuň mazmunly çykyşlara giň orun berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň asylly başlangyçlary esasynda ýurdumyzda milli bilim, ylym ulgamy dünýä derejesinde ösdürilýär, ýaşlaryň döwrebap şertlerde okamagy, öwrenmegi, sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Milli bilim, ylym ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy, bu ugurda halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegi, okuw-terbiýeçilik işiniň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde türkmen ýaşlary dünýä derejesinde geçirilýän ylmy bäsleşiklere, olimpiadalara gatnaşyp, öňdäki orunlary eýeleýärler. Bular dogrusynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň orunbasary Bezirgen Berdiýewiň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky  halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy Jemal Sapargulyýewanyň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň laboratoriýasynyň müdiri Hatyja Çopanowanyň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň geologiki maglumatlar merkeziniň guýy maglumatlary toparynyň başlygy Arslan Annamyradowyň we beýleki gatnaşyjylaryň çykyşlarynda giňişleýin bellenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli bilim, ylym ulgamyny halkara derejesine ýetiren Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.