Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk ýubileýi dabaraly bellenilip geçildi

09:08 29.09.2021 585

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3000/original-16152c2e0bb8c6.gif

27-nji sentýabrda türkmen halky ýurdumyzyň iň esasy baýramçylyklarynyň birini — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belläp geçdi.

Ir bilen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagyny şöhlelendirýän Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Dabara gatnaşanlaryň hatarynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, paýtagtymyza gelen daşary ýurtly myhmanlar bar.

Dabara şeýle hem Russiýa Federasiýasyndan — Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hem-de Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow, ýurdumyzda ygtyýarlandyrylan diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, harby attaşeler, daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem daşary ýurtly žurnalistler bar.

Soňra dabara gatnaşyjylar şanly sene mynasybetli baýramçylyk harby ýörişi geçirilýän paýtagtymyzyň günortasynda ýerleşen Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumyna ugradylar.

Harby ýörişe Goranmak ministrliginiň, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň, Döwlet serhet gullugynyň we Içeri işler minsitrliginiň düzümleri gatnaşdylar. Asmandan harby uçarlar we dikuçarlar uçup geçdi. Harby ýöriş türkmen esgerleriniň ýokary hünär taýýarlygyny we erjelligini, şeýle hem döwrebap tehnikalary we ýaraglary görkezdi.

Däp boýunça, şanly sene mynasybetli Hökümet agzalary Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewini sowgat berdiler.

Soňra Türkmenistanyň welaýatlarynyň we halk hojalygynyň pudaklarynyň zähmetkeştoparlarynyň baýramçylyk ýörişi geçirildi. Münberiň öňünden bäş welaýatyň wekilleri, dürli pudaklaryň we edaralaryň wekilleri, türgenler we medeniýet işgärleri, döredijilik toparlary geçdiler.

Günüň ikiji ýarymynda Kongresler merkezinde medeniýet işgärleriniň baýramçylyk konserti, «Ýyldyz» otelinde bolsa şanly sene mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy.

Baýramçylyk gününi Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumynda geçirilen aýdym-sazly dabara, dronlaryň şüweleňi, şeýle hem baýramçylyk feýerwerki jemledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.