Gyýanly polimer zawodynyň önümleri içerki hem daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar

09:12 13.10.2021 361

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3090/original-16165239097546.jpeg

Gyýanlydaky polimer gazhimiýa toplumynda öndürilýän önümler «Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň işgärleriniň ýakynda özleşdiren polipropilen sapaklarynyň önümçiligi üçin esasy çig mal boldy.

Sapaklaryň önümçiligi Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň senagat zolagynda açyldy. Bu ýerde dünýä ülňülerine jogap berýän dürli sapaklaryň birnäçe görnüşi öndürilýär. Kärhana tarapyndan satyn alnan öňdebaryjy Ýewropa enjamlary her gündde 22 tonna ýokary hilli propilen sapaklaryny öndürmäge niýetlenendir. Iň täze enjamlara ýaş hünärmenler erk edýärler.

Propilen sapaklary halylary we haly önümlerini taýýarlamakda ulanylýar, bu öz gezeginde olara berklik berýär we olaryň teňkini hem-de görnüşini uzak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýär. Bu aýratynlyklary sapaklara bolan uly islegi şertlendirýär. Şonuň üçin «Bagtyýar gurluşyk» HJ eksport ibermelerini ýola goýmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gepleşikleri geçirýär. Öndürilen önümiň ilkinji tapgyryny Türkiýä ibermek meýilleşdirilýär.

Bu ýerli kärhanalaryň döwrebap tehnologiýalaryň we iň täze tehnikalaryň esasynda täze önümçilikleri döredip, diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, önümlerini daşary bazarlara hem çykarmak üçin işewür gatnaşyklary ýola goýmagyň mysallarynyň biridir.

Belläp geçsek, Gyýanly polimer zawodynda tebigy gazdan öndürilýän polietilen we polipropilen içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda hem uly islegden peýdalanýar. Muňa TDHÇMB-niň söwdalaryndaky eksport satyn alyşlary şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanda ýerli polietilenden we polipropilenden turbalaryň, plastik gaplaryň, oýnawaçlaryň, halylar dokalýan dokma sapaklary, tanaplar, gaplaýjylar we beýleki önümler öndürilýär.

«Türkmengaz» döwlet konserni daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda 2018-nji ýylyň oktýabrynda Gyýanly gazhimiýa toplumyny ulanyşa girizdi. Zawodyň önümçilik kuwwaty ýylda 5 mlrd kub metr tebigy gazy gaýtadan işlemäge we 386 müň tonna ýokary dykyzlykdaky polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär.

Şol bir wagtyň özünde, bu önümleri öndürmek üçin tebigy gazyň düzüminden etan we propan bölünip alnandan soň, galan 4,5 mlrd kub metr harytlyk gaz gaz geçiriji ulgamlara iberilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.