Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

15:05 04.11.2021 2438

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3257/original-161822ed117848.jpeg

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Bu çakylyk Müsüriň Prezidentiniň Türkmenistanyň Baştutanynyň adyna iberen hatynda aýdylýar.

Türkmenistanyň Baştutanyny we doganlyk türkmen halkyny ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, Müsüriň Prezidenti ýurdumyza mundan beýläk hem gülläp ösüş arzuw etdi.

«Pursatdan peýdalanyp, biziň halklarymyzyň bähbitlerine dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Siziň Alyhezreti­ňizi Kair şäherine sapar bilen gelmäge çagyrmagy özüme mertebe hasaplaýaryn.

Size sarpa goýýandygymy beýan etmek bilen, Müsür Arap Respublikasynda Siziň bilen duşuşmaga umyt edýärin» -diýlip hatda aýdylýar.

Başga makalalar
163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


163c4de35ab515.jpeg
Türkmenistanda importyň ornuny tutmagyň çäklerinde B-92 awiabenziniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy.