Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

15:03 04.11.2021 2801

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3256/original-161823455ed77d.jpeg

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.

Ylalaşyga gatnaşýan agza ýurtlaryň käbirleri özlerinde nebit çykarylyşyny artdyrmaga mümkinçiligiň ýokdugyny aýdýarlar. Şonuň üçin hem olar «önümçiligi artdyrmaga çagyryşy goldamaýarlar» diýlip Zaner habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde, «Saud Arabystany we Yrak önümçiligi artdyrmak boýunça ägirt uly kuwwata eýedir» diýip kompaniýanyň analitikleri belleýär.

Bilermenleriň pikiriçe, OPEC+ agzalary oktýabr aýynda önümçiligi rugsat berlen maksimuma çenli artdyryp bilmedik bolmaga çemeli.

«Nebiti esasy sarp ediji ýurtlar tarapyndan ýokarlanyp gelýän basyşa garamazdan — ABŞ bilen Hindistandan soň Ýaponiýa hem önümçiligi artdyrmaga çagyrýar. Emma OPEC+ bu ädime taýýardygyny aňladýan hiç hili alamaty görkezmeýärler» - diýip, Commerzbank-yň analitigi Karsten Friç belleýär.

Brent nebitiniň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda 0,8 göterim arzanlap,, 84,04 dollara barabar boldy. Sişenbe güni olaryň bahalary 0,01 dollar arzanlap, 84,72 dollara barabar bolupdy.

WTI nebitiniň bahalary Nýu-Ýork haryt biržasynda 1,25 göterim arzanlap, 82,86 dollara barabar boldy. Geçenki sessiýanyň netijeleri boýunça olaryň bahalary 0,2 göterim arzanlap, 83,91 dollara deň bolupdy.

Başga makalalar
164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.