OPEC+ döwletleriniň ministrleri nebit bazaryna goşmaça goşmagyň zerurlygy baradaky meseläni çözerler

14:24 05.11.2021 9458

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3268/original-161836c36134c8.jpeg

OPEC+ döwletleriniň ministrleri bazary goşmaça nebit bilen üpjün etmek gerekmi ýa-da kabul edilen ylalaşygyň çäklerinde hereket etmelimi diýen meseläni çözmek üçin nobatdaky aýlyk duşuşygyny geçirerler diýip, Interfaks habar berýär.

Ilki, ministrler gözegçilik geňeşiniň duşuşygy geçiriler. Bu geňeşde Russiýa we Saud Arabystany başlyklyk edýär. Soňra olar öz ahyrky tekliplerini OPEC+ döwletleriniň ähli ministrleriniň garamagyna bererler.

Nebite islegiň dikelmeginiň netijesinde iýul aýynda OPEC+ ýurtlary nebit önümçiligini tizleşdirilen ýagdaýda artdyrmak hakynda çözgüt kabul etdiler — günde 400 müň barrele çenli. COVID-19 pandemiýasynyň dowam etmeginiň çäklerinde nebite bolan islegiň gowşak bolup biljekdigi barada howatyrlanmasyny aýdan Saud Arabystanynyň energetika ministri Abdulaziz ben Salman ähli ýurtlaryň teklibi artdyryp bilmejekdigini belledi. Eýýäm awgustda ylalaşyk 119%, sentýabrda bolsa 115% artygy bilen ýerine ýetirildi.

Nebite bolan isleg durnukly ýagdaýda ýokarlanýar we 80 dollardan geçýär. Bu bolsa ýangyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna, inflasiýa getirýär we sarp edijileriň belleýşi ýaly, ykdysadyýeti dikeltmäge päsgel berýär.

Muňa garamazdan, OPEC+ ýurtlary häzirlikçe bu ýüz tutmalary ünssüz galdyrdylar. Geçenki ýygnakda artdyrmaklygy günde 400 müň barral däl-de, 800 müň barrel artdyrmak hakynda gürrüň gitdi, emma çözgüt kabul edilmedi. Öndürijiler, hususan-da, Saud Arabystany bazara nebitiň uzak geljekde hem gerekligini barlamak isleýärlär. Çünki olar önümçiligi birden artdyryp, soňam «krandy bekedip» maýalaryny toprakda galdyryp bilmezler.

Şol bir wagtda bazara gatnaşyjylar we köp sanly bilermenler nebit önümçiligine maýa goýumlaryň ýetmezçiligi barada gürrüň edýärler, öndürijiler bolsa nebitden başga energiýanyň beýleki dikeldilýän çeşmelerine seredip görmek barada aýdýarlar.

Başga makalalar
164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.