Uzynada: nobatdaky guýudan uglewodorod çig malynyň senagat akymy alyndy

22:02 14.11.2021 3517

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3326/original-1618e12a71bbac.jpeg

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda ýerleşen Uzynada käninde nobatdaky gözleg-barlag guýusyny burawlamak işlerinniň barşynda çig malyň senagat akymy alyndy. Bu işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Öndürijilikli plast 6860 metr çuňlukda ýüze çykaryldy. Başlangyç hasaplamalara görä, guýynyň gündelik öndürijiligi 120 müň kub metr tebigy gaza, şeýle hem 105 tonnadan gowrak nebit kondensatyna barabardyr.

Häzirki wagtda bu ýerde çuňlugy 7600 metre barabar bolan ýene-de bir guýuda buraw işleri alnyp barylýar. Belläp geçsek, bu ýurdumyzdaky iň çuň guýudyr. Bu günki gün bu ýerde buraw işleri 5,5 müň metre barabar boldy.

Häzirki zaman buraw desgalarynyň we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy diňe bir tebigy gazy akymyny artdyrmaga mümkinçilik bermek bilen çäklenmän, eýsem, uly göwrümli işleri ýerine ýetirmekde hem gymmatly tejribe boldy. Şu nukdaýnazardan işleri ýerine ýetirmekde howpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berilýär. Mundan başga-da, ekspedisiýanyň hünärmenleriniň oňaýly ýaşamaklary üçin ähli şertler döredilýär.

Başga makalalar
16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.