Türkmenistanyň Baş konsuly Tatarystanda «Tatneftiň» desgalaryna baryp gördi

21:31 19.11.2021 9161

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3378/original-16195ef681102c.jpeg

Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Atadurdy Baýramow Tatarystan Respublikasynyň Almetýewsk şäherindäki «Tatneft» jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň desgalaryna baryp gördi diýip, «Tatneftiň» saýty habar berýär.

Baş konsul kompaniýanyň Modeller merkeziniň işi hem-de nebit ýataklary üçin geologiki we gidrodinamiki modelleri döretmekdäki mümkinçilikleri bilen tanyşdy.

Baş konsul saparyň barşynda Almetiýewsk Döwlet nebit institutynyň (AGNI) täze ylmy-barlag kampusynyň gurluşygyna baryp gördi, bu institutda bilim alýan Türkmenistanyň talyplary bilen duşuşdy.

Atadurdy Baýramowa nebit çykarýan we nebiti gaýtadan işleýän pudaklar üçin hünärmenleriň hünär kämilligini ýokarlandyrmaklygy amala aşyrýan «Tatneftiň» Korporatiw uniwersitet görkezildi. Saparyň dowamynda kompaniýanyň baş müdiri Nail Maganow bilen hem duşuşyk geçirildi.

Goturdepe ýatagynda nebit we gaz öndürmek boýunça “Tatneft” kompaniýasy bilen “Türkmennebit” döwlet konserniniň arasyndaky hyzmatdaşlyk 10 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Hyzmat şertnamasynyň çäginde kompaniýanyň hünärmenleri Goturdepe ýatagynyň guýularynda nebitiň çykarylyşyny ýokarlandyrmak üçin önümçilik maksatnamasyny durmuşa geçirýärler.

Bellenilişi ýaly, amala aşyrylan geologiki we tehniki işleriň netijesinde ýatakda nebitiň önümçiliginiň 18% ýokarlanmagy gazanyldy. Noýabr aýynyň başyna çenli 197 guýuda geçirilen geologiki we tehniki işler goşmaça 400 müň tonnadan gowrak nebit öndürmäge we 700-den gowrak iş ornuny döretmäge mümkinçilik berdi.

Duşuşygyň barşynda Baýramow bilen Maganow “Tatneft” kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň ýataklarynda nebit önümçiliginiň iki esse artmagyna mümkinçilik berýän özara peýdaly hyzmatdaşlygyň strategiýasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Almetiýewsk Döwlet nebit institutynda (AGNI) geologiki we gidrodinamiki modellemek boýunça magistr programmasy boýunça Türkmenistandan gelen talyplary taýýarlamak meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


164e09e155e53f.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.