Türkmenistanyň Baş konsuly Tatarystanda «Tatneftiň» desgalaryna baryp gördi

16:31 19.11.2021 898

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3378/original-16195ef681102c.jpeg

Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Atadurdy Baýramow Tatarystan Respublikasynyň Almetýewsk şäherindäki «Tatneft» jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň desgalaryna baryp gördi diýip, «Tatneftiň» saýty habar berýär.

Baş konsul kompaniýanyň Modeller merkeziniň işi hem-de nebit ýataklary üçin geologiki we gidrodinamiki modelleri döretmekdäki mümkinçilikleri bilen tanyşdy.

Baş konsul saparyň barşynda Almetiýewsk Döwlet nebit institutynyň (AGNI) täze ylmy-barlag kampusynyň gurluşygyna baryp gördi, bu institutda bilim alýan Türkmenistanyň talyplary bilen duşuşdy.

Atadurdy Baýramowa nebit çykarýan we nebiti gaýtadan işleýän pudaklar üçin hünärmenleriň hünär kämilligini ýokarlandyrmaklygy amala aşyrýan «Tatneftiň» Korporatiw uniwersitet görkezildi. Saparyň dowamynda kompaniýanyň baş müdiri Nail Maganow bilen hem duşuşyk geçirildi.

Goturdepe ýatagynda nebit we gaz öndürmek boýunça “Tatneft” kompaniýasy bilen “Türkmennebit” döwlet konserniniň arasyndaky hyzmatdaşlyk 10 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Hyzmat şertnamasynyň çäginde kompaniýanyň hünärmenleri Goturdepe ýatagynyň guýularynda nebitiň çykarylyşyny ýokarlandyrmak üçin önümçilik maksatnamasyny durmuşa geçirýärler.

Bellenilişi ýaly, amala aşyrylan geologiki we tehniki işleriň netijesinde ýatakda nebitiň önümçiliginiň 18% ýokarlanmagy gazanyldy. Noýabr aýynyň başyna çenli 197 guýuda geçirilen geologiki we tehniki işler goşmaça 400 müň tonnadan gowrak nebit öndürmäge we 700-den gowrak iş ornuny döretmäge mümkinçilik berdi.

Duşuşygyň barşynda Baýramow bilen Maganow “Tatneft” kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň ýataklarynda nebit önümçiliginiň iki esse artmagyna mümkinçilik berýän özara peýdaly hyzmatdaşlygyň strategiýasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Almetiýewsk Döwlet nebit institutynda (AGNI) geologiki we gidrodinamiki modellemek boýunça magistr programmasy boýunça Türkmenistandan gelen talyplary taýýarlamak meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.