OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

09:36 19.11.2021 386

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3368/original-16195fc26d4adb.jpeg

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.

«Hawa, bu mesele gün tertipde bar» diýip, ol TASS-yň wekiliniň degişli soragyna jogap berdi. Al-Fares şeýle hem guramada başga adamlaryň dalaşgärligini hem gözden geçirýändiklerini belledi, emma olaryň adyny mälim etmedi.

2016-njy ýylyň awgustyndan bäri OPEC-iň baş sekretary wezipesini 62 ýaşly nigeriýaly syýasatşynas Mohammed Sanusi Barkindo eýeläp gelýär, ol 1986-njy ýyldan bäri OPEC bilen Nigeriýanyň wekili hökmünde işleşip gelýärdi. Onuň wezipe ygtyýarlyklary 2022-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda tamamlanýar. OPEC-iň düzgünnamasyna görä, baş sekretar bir gezek gaýtadan saýlanmak mümkinçiligi bilen, üç ýyl möhlete saýlanyp bilinýär.

TASS-yň bellemegine görä, Al-Gais 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Kuweýtiň OPEC-däki wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi. Ol OPEC+ ýurtlarynyň «hyzmatdaşlyk hakynda jarnamasynyň durmuşa geçirilmeginde wajyp orun eýeledi», aýratyn hem «ylalaşygyň işiniň esasy gurallary işlenilip başlanda» 2017-nji ýylda bu aýratyn hem ähmiýetli boldy. Al-Gais Koliforniýadaky San-Fransisko uniwersitetini syýasatşynas ugry boýunça tamamlady we nebit kompaniýalarynda hem-de Kuweýtiň DIM-inde işledi.

OPEC ministrleriniň duşuşygy 2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda geçiriler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.