Türkmenistan Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşuldy

10:07 23.11.2021 379

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3402/original-1619b6e3a39ca4.png

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama duşenbe güni «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.

Neşir edilen gününden güýje girýän Kanuna laýyklykda, Rio-de-Žaneýro şäherinde kabul edilen Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak bellenildi.

Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny (GGGI) — ştab-kwartirasy Seulda ýerleşen halkara hökümetara guramadyr. Guramanyň taslamalary ösüp barýan ýurtlarda we bazar ykdysadyýeti emele gelýän ýurtlarda howanyň üýtgemegi şertlerinde «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmek arkaly ählumumy we durnukly ösüşi kadalaşdyrmaga gönükdirilendir.

Häzirki wagtda GGGI dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda 54 sany taslamany durmuşa geçirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.