Türkmenistan «ÝB-Merkezi Aziýa» formatynyň çäginde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi

11:27 24.11.2021 786

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3424/original-1619c955107b80.jpeg

22-nji noýabrda Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy. 

Duşuşyga gatnaşyjylar Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini, 2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda kabul edilen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa üçin Strategiýasynyň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de sebitara hyzmatdaşlygynyň we özara hereketleriň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy boýunça pikirleri alyşdylar.

Nobatdaky gepleşikleriň, şeýle-de «MA-ÝB» formatyndaky Ykdysady forumyň işe girizilmeginiň aýratyn ähmiýetini we öz wagtyndalygyny nygtamak bilen, türkmen tarapy «Merkezi Aziýa-ÝB» formatynyň ähli gatnaşyjylarynyň arasynda hyzmatdaşlyk hereketleriniň giňeldilmegi boýunça ençeme teklipleri beýan etdi.

Sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň derwaýys meselelerine üns bermek bilen, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ysnyşykly özara hereket etmek arkaly, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýadaky BOMCA/CADAP maksatnamalarynyň çäklerinde bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň maksadalaýyklygyny nygtady. Şunda kiberhowpsuzlygyna garşy göreşmek, maglumat we biologiki howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagy boýunça çäreleriň geçirilmegi özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda öňe çykaryldy.

Owganystanyň durnukly ösüşiniň ýola goýulmagy bilen bagly meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagynda, Türkmenistanyň bu ýurda kömek we goldaw bermegiň syýasy, ykdysady we ynsanperwerlik düzüjileriniň bitewiligine esaslanýan çemeleşmesinden ugur alýandygy nygtaldy.

2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Bişkek şäherinde geçirilen «ÝB – Merkezi Aziýa» Ykdysady forumynda öňe sürlen maksatlar we ileri tutulýan ugurlar hakynda gürrüň etmek bilen, Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy şu gün olaryň durmuşa geçirilmegi ugrundaky geljekki hereketleriň kesgitlenilmegi üçin iň oňaýly wagtdyr, diýip beýan etdi. Şu nukdaýnazardan, özara hereketleriň ykdysady ugry boýunça bilelikdäki hereketleriň yzygiderliliginiň işlenilip düzülmegi hem-de ylalaşylmagy teklip edildi.

Türkmen tarapy energetika, senagat, söwda, ulag we aragatnaşyk ulgamlary indiki «ÝB – Merkezi Aziýa» Ykdysady forumynyň esasy ugurlary hökmünde öňe çykardy. Şonuň ýaly-da, nobatdaky Ykdysady forumyň Türkmenistanda geçirilmegi bilen bagly teklip hem beýan edildi.

Ulag, üstaşyr geçelgeler we logistika pudagyndaky ysnyşykly özara hereketleriň has-da ýygjamlaşdyrylmagynyň derwaýyslygyny bellemek bilen, W.Hajiýew 2022-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasynyň esasynda Bieleşen Milletler Guramasy bilen birlikde Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň Halkara maslahatynyň bu ugurdaky ähmiýetli çözgüt bolup durýandygyny nygtady. Şunlukda, daşky gurşawyň goragy, howanyň üýtgemegi, suw serişdeleriniň aýawlylygy hem-de rejeli peýdalanylmagy boýunça bilelikdäki hereketleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygy-da aýratyn bellenildi. 

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy şeýle-de nobatdaky duşuşyga gatnaşyjylary 2021-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Halkara parahatçylyk we ynanyşmak forumyna işjeň gatnaşmaga çagyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.