Gurluşyk işleri giň gerim alýar

10:20 25.11.2021 738

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3427/original-1619de18f5d8c1.jpeg

Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki nebit önümleri kärhanalarynyň durky täzelenilýär, şeýle-de täze ýangyç guýýan beketler gurulýar.

Bu wajyp işe «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Lebap welaýat bölüminiň gurluşykçylary işjeň gatnaşýarlar. Olar häzirki günlerde Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň Zerger şahamçasynda giň gerimli gurluşyk-gurnama we durkuny täzeleýiş işlerini alyp barýarlar.

— Kärhanamyzyň Zerger şahamçasynda şu döwre çenli degişli işleriň uly toplumy ýerine ýetirildi. Gurluşykçylar dik çanlary gurnamak, olara geçirijileri çekmek we beýleki işleri üstünlikli berjaý edýärler. Işleriň ýokary hilli hem-de bellenilen möhletinde ýerine ýetirilmegi bolsa esasy talap bolup durýar — diýip, kärhananyň gurluşyk boýunça hünärmeni Batyr Joraýew gürrüň berýär.

Gurluşykçylaryň çekýän gaýratly zähmetiniň netijesinde şu döwre çenli umumy sygymy 10 müň kubmetre barabar bolan dik çanlaryň 6-synyň gurluşyk işleri tamamlandy. Bulardan başga-da, awtoulaglara niýetlenilen garažyň, ýangyna garşy göreş bölüminiň, ammaryň binalary güýçli depginde gurulýar. Ýakyn geljekde hersiniň sygymy 100 kubmetre barabar bolan dik çanlaryň ýene-de 8-sini gurmak meýilleşdirilýär. Gurluşykçylar zerur işleri gysga wagtda üstünlikli tamamlamak üçin ýokary guramaçylyk we tutanýerlilik görkezýärler.

Her bir işi talabalaýyk, gowy hil derejesinde ýerine ýetirmek hünärmenlerden ýokary başarnygy, ussatlygy talap edýär. Gurluşyk guramasynda şeýle hil sypatlaryny özünde jemleýän işgärler az däl. Olaryň bir toparyna Şöhrat Handurdyýew başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edýär. Tejribeli ussa jogapkärli işlerde elektrik bilen kebşirleýjiler Ruslan Ereşowyň, Seýran Babakulyýewiň, kerpiç örüji Agamyrat Kurbanowyň, suwagçy Agamyrat Hüwjerowyň, sürüji Muzaffar Nurullaýewiň has yhlaslylyk görkezýändiklerini aýratyn belledi.

Ýeri gelende bu gurluşyk guramasynyň işgärleriniň Köýtendag nebit önümleri kärhanasynda hem durkuny täzelemek we giňeltmek işlerine girişendiklerini, Kerki etrabynyň çäginde bolsa awtoulaglara ýangyç guýýan bekedi gurýandyklaryny bellemek gerek. Gurluşykçylaryň ilimize-ýurdumyza gerekli desgalary gurup, olaryň ösüşlere hyzmat etmegini gazanmak ugrundaky agzybirlikli işleri gün-günden ilerleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.