Türkmenistan — Özbegistana awtobenzin ibermekde ilkinji üçlükde

14:43 29.11.2021 3093

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3440/original-161a088a769093.jpeg

Türkmenistan Özbegistana awtomobil ýangyjyny ibermekde ilkinji üçlüge girdi. Ýanwar-oktýabr aýlarynda türkmen ýangyjynyň Özbegistana eksporty 136 million litre barabar boldy diýip, Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti habar berýär.

Awtomobil ýangyjyny Özbegistana ibermekde öňdeligi Russiýa eýeleýär. Ol 2021-nji ýylyň 10 aýynda 142,3 million litr benzin eksport etdi. Üçünji ýerde 16 million litr eksport eden Gazagystan ýerleşýär.

Özbegistanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynda ýanwar-oktýabr aýlarynda 902,7 müň tonna benzin öndürildi. Onuň aglabasy AI-80 kysymly awtomobil benzinleridir. Ýurt 2022-nji ýylda onuň önümçiligini doly bes etmegi we ýokary oktan sanly benzini öndürip başlamagy meýilleşdirýär.

Umuman, şu ýylyň 10 aýynda Özbegistan benziniň importyny 40%-den gowrak artdyrdy.

Türkmenistanda awtomobil ýangyjynyň dürli görnüşleriniň önümçiligi Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan zawodlar toplumynda, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ahal welaýatyndaky zawodynda amala aşyrylýar. Galyberse-de, tebigy gazdan işlenip alynýan ECO-93 hem goňşy Özbegistana eksport edilýär.

Başga makalalar
161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


165716ec7b655c.jpg
Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň wise-prezidenti bilen döwletara gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapynyň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Ol bu toparyň nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana geldi diýip, TDH habar berýär.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.