Türkmenistan — Özbegistana awtobenzin ibermekde ilkinji üçlükde

09:43 29.11.2021 701

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3440/original-161a088a769093.jpeg

Türkmenistan Özbegistana awtomobil ýangyjyny ibermekde ilkinji üçlüge girdi. Ýanwar-oktýabr aýlarynda türkmen ýangyjynyň Özbegistana eksporty 136 million litre barabar boldy diýip, Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti habar berýär.

Awtomobil ýangyjyny Özbegistana ibermekde öňdeligi Russiýa eýeleýär. Ol 2021-nji ýylyň 10 aýynda 142,3 million litr benzin eksport etdi. Üçünji ýerde 16 million litr eksport eden Gazagystan ýerleşýär.

Özbegistanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynda ýanwar-oktýabr aýlarynda 902,7 müň tonna benzin öndürildi. Onuň aglabasy AI-80 kysymly awtomobil benzinleridir. Ýurt 2022-nji ýylda onuň önümçiligini doly bes etmegi we ýokary oktan sanly benzini öndürip başlamagy meýilleşdirýär.

Umuman, şu ýylyň 10 aýynda Özbegistan benziniň importyny 40%-den gowrak artdyrdy.

Türkmenistanda awtomobil ýangyjynyň dürli görnüşleriniň önümçiligi Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan zawodlar toplumynda, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ahal welaýatyndaky zawodynda amala aşyrylýar. Galyberse-de, tebigy gazdan işlenip alynýan ECO-93 hem goňşy Özbegistana eksport edilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.