Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

15:11 30.11.2021 3284

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3445/original-161a47a0c18415.jpeg

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.

Türkmen Lideri şeýle hem häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň bu ugurlarynyň global ykdysady ösüşiň kesgitleýji dessurlary hökmünde çykyş edýändigini belläp geçdi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti bu ugurda alnyp barylýan bilelikdäki tagalalaryň utgaşdyrylmagynyň möhümdigini beýan etdi we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň tapgyrlaýyn durmuşa geçirilmegi hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirjisiniň gurluşygynyň alnyp barylmagy bilen bagly mysallary getirdi.

Türkmenistanyň Gündogar-Günbatar we Günorta-Demirgazyk ugurlary boýunça ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işjeňleşdirilmegine aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Hususan-da, Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman hem-de Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe ulag geçelgeleriniň döredilmegi barada gürrüň edilýär.

Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Aziýa- Ýuwaş ummany sebitleriniň ýurtlaryna çykmak arkaly, Hazar deňzi we Gara deňzi sebitleriniň arasynda ulag-üstaşyr geçelgelerini has hem işjeňleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň öz içinde hem durmuş-ykdysady we logistiki ähmiýetli desgalaryň ulanylmagy bilen bagly meseleleriň öwrenilmegini teklip etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bu hereketleriň amala aşyrylmagyna Owganystanyň gatnaşmagynyň hem wajypdygyny belledi. Şeýlelikde, bu ýurt ykdysady hyzmatdaşlygyň aýrylmaz gymmatly gatnaşyjy düzümine öwrülýändir.

Türkmenistanyň Baştutany: “Biz bu ugurda Owganystan üçin strategiki mükinçilikleriň bardygyny, onuň sebit we global ähmiýetli hereketlerdäki ornuny, owgan topragynda parahatçylygyň, ylalaşygyň we ösüşiň gazanylmagynyň möhüm şertleriň biri bolup durýandygyny görýäris” diýip nygtady.

Başga makalalar
161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


165716ec7b655c.jpg
Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň wise-prezidenti bilen döwletara gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapynyň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Ol bu toparyň nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana geldi diýip, TDH habar berýär.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.