«Agarguýy» täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi

22:39 08.12.2021 4258

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3495/original-161b0547eed515.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulanyşyndaky gaz ýataklarynyň sanawy «Agarguýy» ýatagy bilen ýetirildi. Ýakynda bu ýerde iki sany guýy burawlanylyp, olardan gymmatly uglewodorod akymy alyndy.

Bu giň gerimli işler «2030-njy ýyla çenli döwür üçin Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde durmuşa geçirildi.

«Malaý» iri gaz käniniň golaýyndaky geljegi uly meýdançada ýerleşen guýularyň buraw işlerini «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň burawçylary ýerine ýetirdiler. Ony senagat taýdan özleşdirmek bilen bagly işleri «Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň hünärmenleri durmuşa geçirdiler.

Häzirki wagtda «Agarguýy» ýatagyndan Türkmenistan-Hytaý transmilli gaz geçirijisine her günde 300 müň kub metrden gowrak tebigy gaz iberilýär.

Sarp edijileri «mawy ýangyç» bilen durnukly üpjün etmekde «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň geologlarynyň işi hem möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda «Agarguýy» ýatagynda taslama çuňlugy 3,3 müň metr bolan ulanyş guýusynda buraw işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Buraw işlerini şu ýylyň ahyryna çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


164e09e155e53f.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


164ddd9191454a.png
Daşary ýurt gämileri Türkmenbaşynyň portunda dizel ýangyjyny guýduryp bilerler

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna girýän daşary ýurt gämilerine dizel ýangyjyny guýup bermek hyzmatyny hödürleýär. Bu barada flotuň saýtynda habar berilýär.