Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

21:23 09.12.2021 3149

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3505/original-161b1acd37d1b8.jpeg

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.

Analitikleriň pikirine görä, Brent söwda belgili nebit 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça barreli üçin üçin 71 dollara barabar bolar. Sentýabrda bu çaklama 63 dollardy.

Indiki ýyl üçin çaklama 55 dollardan 70 dollara, 2023-nji ýyl üçin bolsa, 53 dollardan 60 dollara çenli ýokarlandyryldy.

2020-nji ýyl üçin bahalaryň ortaça derejesi 43,3 dollara, 2016-2020-nji ýyl üçin 55,8 dollara barabar bolupdy.

Başga makalalar
1655afc8492cc1.jpg
Döwlet Baştutany «Türkmengaz» DK-nyň düzümlerinde öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmagyň möhümligini belledi

Prezident Serdar Berdimuhamedow 17-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de beýleki käbir meselelere garaldy.


160bdc57ab897a.jpeg
Türkmen-owgan geňeşmeleriniň barşynda iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2021-nji ýylyň 5-6-njy iýuny aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky ýokary derejeli türkmen wekiliýeti Owganystanda iş saparynda bolup, iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça üstünlikli gepleşikleri geçirdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtyn habar berýär.


1655b04200c7ed.jpg
Aşgabat we Tähran gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

18-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde taraplar gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Bu barada TDH habar berdi.


160bf0a58e37d4.jpeg
Prezident: Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşinde gazanylan depgin durnukly saklanýar

2021-nji ýylyň geçen bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, döwletimiziň depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belledi.


163feee07d962b.jpeg
Azerbaýjan 2022-nji ýylda 857 mln kub metrden gowrak türkmen tebigy gazyny import etdi

2022-nji ýylda Azerbaýjan 857 million kub metrden gowrak türkmen tebigy gazyny import etdi. Bu barada «Interfaks – Azerbaýjan» agentligi Azerbaýjanyň Hökümetine salgylanyp habar berdi.