Awgust aýyndan OPEC-e Kuweýtiň wekili başlyklyk eder

17:59 08.01.2022 433

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3697/original-161d7e6c4b374f.jpeg

OPEC-iň nobatdan daşary mejlisinde ministrler guramanyň täze baş sekretary wezipesine — 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap üç ýyl möhlete Kuweýtden Haýtam Al-Gaýsy (Haitham Al-Qais) saýladylar diýip, Interfaks habar berýär.

Al-Gaýs 2017-2021-nji ýyllarda OPEC-de Kuweýte wekilçilik etdi, häzirki wagtda ol Kuweýtiň Kuwait Petroleum Corporation (KPC) döwlet kompaniýasynyň marketing boýunça dolandyryjy direktorynyň orunbasary bolup durýar.

2021-nji ýylyň dekabrynda OPEC-iň däp bolan ýarymýyllyk maslahatynda ministrler 2022-nji ýylyň awgustynda wezipe ygtyýarlyklary tamamlanýan Mohammed Barkindo derek täze baş sekretar saýlap bilmediler.

Bloomberg agentliginiň wekillere salgylanyp habar berşi ýaly, duşuşygyň barşynda Saud Arabystany baryp şol wagt täze baş sekretar saýlamagyň zerurlygy barada nygtapdy, emma Yrak tarapyndan bu pikir ret edildi. Öz dalaşgärlerini Yrak we Kuweýt hödürledi.

OPEC maslahaty adatça baş sekretary üç ýyl möhlete saýlaýar we bu möhleti ýene-de bir gezek uzaldyp bilýär. Barkindo OPEC-iň baş sekretary wezipesine 2016-njy ýylyň tomsunda saýlandy, ýagny iki möhlet ýolbaşçylyk etdi.

Barkindo Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň Çarçuwaly Konwensiýasyny işläp düzmeklige ýardam bermek bilen bütin dünýäde meşhurlyk gazandy. Ol Konwensiýanyň işiniň esasy gatnaşyjysy bolmagynda galýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.