OGT – 2022 Halkara maýa goýum forumy 29-30-njy martda geçiriler

09:31 16.03.2022 836

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4160/original-162302b831ecc4.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara maýa goýum forumy (OGT – 2022) 2022-nji ýylyň 29-30-njy martynda geçiriler. Forumy guramaçylar bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

Däp bolan, şeýle hem onlaýn görnüşde geçiriljek bu abraýly forum Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek, türkmen döwlet edaralary bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek maksady bilen geçirilýär. Forumyň birinji sessiýasynyň çäklerinde şeýle hem Dubai Expо bilen göni ýaýlym ýola goýlar.

Foruma Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň, Halkara energetika agentligi, Halkara gaz birleşigi, Gazy eksport edijileriň forumy, OPEC, CNPC, Lukoýl, Socar, Dragon Oil, Petronas ýaly halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, iri halkara maliýe institutlarynyň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Forumyň barşynda nebitgaz toplumynyň ösüşiniň dünýä tendensiýalary, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek, Hazar deňziniň türkmen kenaryna maýa goýumlaryny çekmek, gazhimiýa ulgamynyň geljegi, «ýaşyl» geçiş we beýleki meseleler maslahatlaşylar.

Prezentasiýalar we panel gepleşikleri «Galkynyş» gaz känini mundan beýläk hem özleşdirmek, Dostluk ýatagyny bilelikde işläp taýýarlamak, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň D şahamçasyny gurmak, TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy, himiýa gazlarynyň utilizasiýasy we beýleki maýa goýum taslamalaryna bagyşlanylar.

Mundan başga-da, Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň milli kompaniýallarynyň ýolbaşçylary bilen halkara hyzmatdaşlarynyň duşuşyklary özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin oňat meýdança bolup hyzmat eder.

Has jikme-jik maglumaty almak üçin şu salga girip bilersiňiz: www.ogt-turkmenistan.com  ýa-da elektron poçta arkaly: info@turkmen-forum.com

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.