Daşary ýurt döwletleriniň Liderleri Serdar Berdimuhamedowy öz ýurtlaryna sapar bilen gelmäge çagyrýar

15:11 18.03.2022 1868

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4189/original-16234186000918.jpeg

Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Gyrgyzystanyň Liderleri hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy öz ýurtlaryna sapar bilen gelmäge çagyrýarlar.

«Нейтральный Туркменистан» gazeti Türkmenistanyň saýlanan Prezidentine gelen hatlary neşir etdi.

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan hatynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ägirt uly üstünlikler gazanan Türkmenistanyň Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda şol gazanylanlary has-da ösdürip, geljekde hem uly sepgitlere ýetjekdigine berk ynanýandygyny belleýär.

Ikitaraplaýyn duşuşyklaryň hem-de özara saparlaryň netijesinde gatnaşyklaryň soňky döwürde hil taýdan täze derejä çykarylandygyny nygtap, türk Lideri geljekde hem «Siziň Alyhezretiňiziň goldaw bermeginde ösüş ýolumyzy okgunly dowam etdirip, söwda-ykdysady, energetika, maýa goýum, bilim we medeniýet ulgamlarynda hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmagy maksat edinýäris» diýip belledi.

«Ýakyn wagtda Siziň Alyhezretiňizi Türkiýede gadyrly myhman hökmünde kabul etmäge şatdyryn hem-de şeýle mümkinçilikden peýdalanyp, geljekki bilelikdäki ädimlerimizi ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyryn» diýip Ärdogan belledi.

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew gutlag hatynda şeýle belleýär: «Ýokary derejedäki ikitaraplaýyn syýasy gepleşikler, şeýle hem ykdysady, energetika, ulag, ynsanperwer we beýleki ulgamlardaky özara bähbitli hyzmatdaşlygymyzyň derejesi uly kanagatlanma duýgusyny döredýär.

Bilelikdäki tagallalar arkaly Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geljekde-de ösdüriljekdigine hem-de iki ýurduň bähbidine hyzmat etjekdigine ynanýaryn».

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Serdar Berdimuhamedowa gutlagynda «täze jogapkärli wezipäňizdäki döwürde Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ölçeglerde — ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara derejelerde mundan beýläk-de ösdüriljekdigine umyt edýärin» diýip belleýär.

«Goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi Eýran Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň syýasatyndaky ileri tutulýan ugurdyr. Şunda Türkmenistana aýratyn möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizi özüňiz üçin islendik amatly wagtda bilelikdäki gepleşikleri geçirmek we ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin sapar bilen Tährana gelmäge çagyrýaryn».

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hatynda şeýle belleýär: «Biziň bilelikdäki tagallalarymyz arkaly döwletara hyzmatdaşlygyň tutuş toplumyna täze, kuwwatly depgin berjekdigimize, gazak-türkmen gatnaşyklaryny, şol sanda tutuş Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine hil taýdan täze derejä çykarjakdygymyza ynanýaryn.

Şunuň bilen baglylykda, köptaraplaýyn gatnaşyklarymyzy giňeltmegiň geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Sizi islendik amatly wagtda Gazagystana döwlet sapary bilen gelmäge çagyrýaryn».

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow hatynda: «Gyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň, şol sanda halkara guramalaryň çäklerinde hem, iki halkyň bähbidine ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynanýaryn.

Sizi özüňiz üçin islendik amatly wagtda Gyrgyz Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çagyrýaryn».

Ýatlatsak, Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasy 19-njy martda geçiriler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.