Türkmenistanda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümi badalga aldy

10:18 24.03.2022 499

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4210/original-1623bfd1406366.jpeg

Geçen ýekşenbe güni Türkmenistanda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berildi.

Bu döwlet Baştutanynyň wezipesine girişmeginden soň ilkinji köpçülikleýin çäresidir. Köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan dabara halkymyzyň mähriban toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza, ýagşy dessurlarymyza bolan ygrarlylygyny alamatlandyrýar.

Bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylaryň müňlerçesi, şol sanda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işgärleri hemmesi döwlet Baştutanynyň göreldesine eýerip, bag ekmäge girişdiler. Ýazky bag ekmek çäresine «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeoologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işgärleri gatnaşdylar.

Bu günki gün dürli ministrliklere we edaralara, şol sanda nebitgaz toplumyna berkidilen giň meýdanlarda köp ýyllyk işleriň netijeleri aýdyň görünýär. Her ýylda geçirilýän bag ekmek çäresiniň netijesinde emeli tokaýlyklar emele geldi. Olar amatly howa şertleriniň döremegine ýardam edýär, bu bolsa öz gezeginde ilat saglygyna oňyn täsir edýär.

Umuman, 2022-nji ýylda bag ekmek çäresiniň barşynda Türkmenistanda 3 million sany bag nahallaryny oturtmak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.