Ýokary hil — zawodyň işiniň esasy görkezijisi

14:24 25.03.2022 498

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4230/original-1623bfeeaecd2f.jpeg

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda «Türkmennebit» DK-nyň abatlaýyş-mehaniki zawodynyň işine ussat hünärmenleri ýetilen sepgit bilen çäklenmeýärler. Zawod öndürilýän önümleriň möçberini artdyrýar, täze önümleriň nümçiligini özleşdirýär.

Ätiýaçlyk şaýlary taýýarlamak, abatlamak we enjamlary dikeltmek boýunça işleriň giň toplumyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän döwrebap enjamlar we desgalar bilen enjamlaşdyrylan tehniki kärhana gurnama, sazlama we işleriň beýleki görnüşlerini amala aşyrýar.

Kärhana giň önümçilik we işgärler mümkinçiligine eýedir. Bu ýerde ýerine ýetirilýän abatlaýyş-mehaniki işleriň jemi bahasy her aýda 735 müň manada barabar bolýar. Inžener-tehniki işgärler, şeýle hem ussat hünärmenler dürli kuwwatlykdaky sorujylary, gözleg-geologiýa işlerinde ulanylýan enjamlary we serişdeleri abatlaýarlar we olary «ikinji ömür» berýärler.

Kärhanada oturdylan enjamlaryň sany 100-den geçýär we olar yzygiderli kämilleşdirilýär: önümleriň täze görnüşleri özleşdirilýär, taýýarlanylýan ätiýaçlyk şaýlaryň durnuklylygy artdyrmaga ýardam edýän tehnologiýalar ornaşdyrylýar, önümçilik-tehnologiki binýat kämilleşdirilýär.

Belläp geçsek, kärhananyň işgärler düzüminiň ýarysyna golaýy ýaş hünärmenlerden ybaratdyr. Ussat halypalardan alnan baý tejribe işgärlere iri möçberli işleri ýerine ýetirmäge we çylşyrymly sargytlary öz wagtynda amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.