Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň täze düzümini tassyklady

11:59 28.03.2022 1638

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4249/original-162414e0a9948e.jpeg

Anna güni geçirilen Minsitrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň täze düzümini tassyklady. Döwlet Baştutany täze saýlanan Prezidentiň wezipesine girişmeginden soň, wezipe ygtyýarlyklaryny tabşyran Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryny wezipesinde dikeltdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine M.Muhammedow bellenildi. Döwlet Baştutany onuň maliýe we ykdysadyýet bilen bagly dürli wezipelerde baý iş tejribesiniň bardygyny belläp, onuň bu wezipäni oňarjakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasarlaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi.

Öz nobatynda, wezipä täze bellenen wise-premýerler bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi gözegçilik edýän ulgamlarynyň mundan beýläk-de üstünlikli işlemegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, täze Hökümeti bir aýyň dowamynda düzmek baradaky kanuna laýyklykda, gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek üçin mynasyp adamlary bir hepdäniň dowamynda hödürlemegi tabşyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.