Petronas «Şa-Deňiz» taslamasyndan çykýanlygy sebäpli, Azerbaýjandaky şahamçasyny ýapýar

17:10 07.04.2022 1882

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4344/original-1624eaef6f2c43.jpeg

Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) kompaniýasy Azerbaýjandaky şahamçasyny ýapýar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.

2021-nji ýylyň güýzünde LUKOÝL kompaniýasy Azerbaýjanyň Hazar deňzindäki iri gaz käni bolan Şa-Deňiz känindäki Petronas-yň paýyny 2,25 mlrd amerikan dollaryna satyn almak hakynda ylalaşdy.

Emma netijede SOCAR Petronas-yň paýynyň 4,35%-ni, BP – 1,16%-ni satyn aldy. LUKOÝL-a 1,45 mlrd amerikan dollaryna 9,99% galdy. Geleşik 2022-nji ýylyň ýanwarynda ýapyldy.

Şeýlelikde, Şa-Deňiz taslamasyna BP plc (29,99%, operator), LUKOÝL (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) we SGC (SOCAR-yň golçury, - 6,67%) kompaniýalary gatnaşýar.

Şol bir wagtda Petronas kompaniýasy 1996-njy ýyldan bäri taýýar önümi paýlaşmak hakynda Ylalaşygyň esasynda Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky nebitgaz känlerini özleşdirmegini dowam edýär. Şol wagtdan bäri kompaniýanyň taslama maýa goýumlary 11 mlrd amerikan dollaryna barabar boldy.

Petronas kompaniýasy 29-30-njy martda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maýa goýum forumynyň hemaýatkärleriniň hatarynda boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.