Ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine garaldy

00:09 12.04.2022 5249

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4361/original-16254368a3f68b.jpeg

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-mart aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen hasabat ýygnagynda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň baş direktory M.Pirliýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Çykyş edenler hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň öňünde goýlan wezipeler, hususan-da, milli pulda bölünip berlen karz serişdeleriniň hasabyna işleýän önümçilikleriň ýagdaýyny gowulandyrmak, şol sanda nebitgaz meýdançalaryny abadanlaşdyrmak we guýulary burawlamak üçin bölekleýin ulanmak, önümçilik kuwwatlyklaryny peýdalanmagy artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamak we amala aşyrmak, amatly şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny we karzlaryny çekmegi işjeňleşdirmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmak, tebigy gazy eksport etmekde beýleki halkara taslamalar boýunça işleri güýçlendirmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak işlerini häzirki döwrüň talaplaryna laýyk guramak babatda berlen tabşyryklar hem-de olary ýerine ýetirmegiň ýollary barada giňişleýin durup geçdiler.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow ýygnananlara «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» ýerine ýetirmekde zähmet üstünliklerini arzuw etdi.

Hasabat ýygnagyna Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew gatnaşdy.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


163bd0309b99fd.png
Birža söwdalarynda daşary ýurt puluna suwuklandyrylan gaz we tehniki kükürt satyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161e551666f724.jpeg
«Türkmennebit» we «Tatneft» «Goturdepe» ýatagynda hyzmatdaşlyk hakynda goşmaça ylalaşyk baglaşylar

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşar.


1632d514976745.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gazçylary güýz-gyş möwsümine taýýarlyk görmegi dowam edýärler

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk jemgyýetiniň gazçylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň 8 aýynda kärhananyň işgärleri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň durnukly işini üpjün etmegiň hötdesinden geldiler. Şeýle hem 445 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň sazlaşykly işi ýol goýuldy.


161e65fe61e552.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň DIM-leriniň syýasy geňeşmelerinde energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

Duşenbe güni Daşkent şäherinde geçirilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmelerde ulag-logistika, energetika we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.