Türkmenistanyň Prezidenti: Balkan welaýatynyň nebitgaz mümkinçiliklerini netijeli işletmeli

17:34 16.04.2022 5501

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4407/original-16259053628040.jpeg

14-nji aprelde, penşenbe güni Balkan welaýatyna toý sapary bilen baran Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklarynyň hem-de nebitgaz toplumyna bölünip berilýän milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ýakyn iki ýylda nebitiň goşmaça möçberlerini çykarmak işlerini maliýeleşdirmek üçin “Türkmennebit” döwlet konsernine maliýe goldawyny bermek hakyndaky Kararyna laýyklykda durmuşa geçirilýän işler, şeýle-de birnäçe nebitgaz känlerinde zerur bolan abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de degişli enjamlary satyn almak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Şunuň bilen baglylykda, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda yglan edilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi. Oňa laýyklykda, has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi hem-de degişli şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, nebitgaz gorlaryny rejeli we netijeli ulanmak üçin toplumyň edara-kärhanalarynyň alyp barýan işleriniň, önümçilik ugurlarynyň döwrebaplaşdyrylmalydygyna, häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyryp, nebitiň we tebigy gazyň düýpli işlenmegini üpjün etmelidigine ünsi çekdi.

Hazar deňziniň geljegi uly kenarýaka zolaklarynda gözleg-barlag işlerini çaltlandyrmak, kenarýaka çäklerde täze ýataklary açmak we özleşdirmek boýunça degişli işleri geçirmek, bu işe hususy ulgamy hem-de maýa goýumlary çekmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany wise-premýere özara bähbitli hyzmatdaşlygy hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, şol sanda nebitgaz guýularynyň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda tejribe alyşmagy tabşyryp, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak boýunça çäreleri dowam etmek bilen baglanyşykly birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Başga makalalar
160701fe3d0df1.jpeg
Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy Aşgabatda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada eýran hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16399d1b1b30c3.jpeg
«Awazada» Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň Birinji üçtaraplaýyn Sammiti başlandy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň hem-de Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň gatnaşmagynda Birinji üçtaraplaýyn Sammit öz işine başlady. Onuň barşynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda üçtaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşylýar diýip, TDH habar berýär.


16399d158d1f04.jpeg
Azerbaýjanyň Prezidenti nebitgaz we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Türkmenistanyň teklibini goldady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady diýip, TDH habar berdi.


16399d26e16d77.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri nebitgaz we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk meselelerini maslahatlaşdylar

Şu gün, 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň birinji üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berdi.


161cab319c1eec.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: 2021-nji ýyl örän kynçylykly bolsa-da, ýurdumyz üçin, umuman, gowy ýyl boldy

Geçip barýan ýylyň jemlerine baha bermek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow örän kynçylykly bolsa-da, onuň biziň üçin, umuman, gowy ýyl bolandygyny belledi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky jemleýji bilelikdäki mejlisinde belledi.