Abatlaýjylaryň saldamly goşantlary

15:27 17.04.2022 587

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4408/original-1625beb8f3d232.jpeg

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde we baýlyklar känlerinden alynýan ýangyç çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky guýylary abatlaýjylar müdirlikleri netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden nebit-gazly guýylary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bu müdirlikler boýunça “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň geçen döwründe öwgä mynasyp işler bitirildi. Gürrüňi edilýän döwürde tutuş konsernin boýunça düýpli abatlaýjylaryň tagallasy bilen gaýtadan hatara goşulyp, önümçilikçilere tabşyrylan guýylaryň sany 129-a ýetdi. Munuň özi göz öňünde tutulandan 22 guýy köpdür. Abatlaýjylaryň yhlasy bilen bu döwürde 14 müň 670 tonna «gara altyn» alnyp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýan zawodlar toplumyna ugradyldy. Täzeden herekete girizilen guýylaryň hasabyna çykarylan “mawy ýangyjyň” möçberi bolsa 3 millon 900 müň kub metre barabar boldy.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda zähmet çekýän Balkanabatdaky «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň guýylary abarlaýjylar müdirlikleriniň ählisi dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri bolan Germaniýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Russiýa Federasiýasynyň nebit-gaz senagatyna ýöriteleşdirilen täze has kuwwatly tehnikalarydyr desgalary, kämil tilsimatlarydyr enjamlary bilen yzygiderli üpjün edilýär. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň nebitgazçylaryň öňünde goýan täze sepgitlerine ýetmekde we “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny zähmet üstünliklerine beslemekde ýakyndan ýardam berýär.

Tuwakgylyç Geldiýew,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Awtoulag we ýöriteleşdirilen tehnikalar müdirliginiň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.