HNGU türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli dabara geçirdi

15:26 20.04.2022 564

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4436/original-1625f93f65cccc.jpeg

Türkmen bedewiniň ýakynlaşyp gelýän baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň çäginde aýdym-sazly dabara gurady.

Açyk asmanyň astynda guralan ýöriteleşdirilen meýdançada ýokary okuw mekdebiniň «Gara altyn» talyplar döredijilik topary çykyş etdi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň hünärmenleri sahnanyň iki tarapyndan ýerleşen tematiki ekspozisiýany guradylar. Gatnaşyjylara döredijilik we amaly-haşam sungatynyň önümleri görkezildi.

Bu ýerde türkmen suratkeşleriniň, halyçylarynyň, zergärleriniň, atçylyk esbaplaryny taýýarlaýjylaryň işleri görkezildi.

Teletomaşaçylar bu baýramçylyk çäresine Miras milli teleýaýlymyndan tomaşa edip bilerler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.