HPG nebitiň bahalarynyň 2022-nji ýylda 55%, gazyň – 147% artmagyny çaklaýar

09:24 22.04.2022 771

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4444/original-16260efd308fe5.jpeg

Halkara pul gaznasy (HPG) 2022-nji ýylda nebitiň ortaça bahasynyň çaklamasyny birden ýokarlandyrdy. HPG-nyň täzelenen hasabaty 2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaryldy diýip, neftegaz.ru habar berýär.

HPG öz hasaplarynda Brent, WTI we Dubai Fateh söwda belgili nebitleriniň ýönekeý ortaça bahalaryny peýdalanýar. HPG-niň bahalandyrmasyna görä, 2021-nji ýylda nebitiň ortaça bahasy 69,07 dollara barabar boldy.

2022-nji ýylda çaklanylýan baha 106,83 dollara, 2023-nji ýylda – 92,63 dollara deň bolar.

Netijede 2022-nji ýylda HPG nebitiň bahalarynyň ýyllyň deňeşdirmede 54,7% artmagyna we 2023-nji ýylda 13,3%peselmegine garaşýar.

2022-nji ýylda şular ýaly ýagdaý tebigy gazda hem gabat gelýär. Emma ösüş has uly bolar — 147% diýip, HPG-niň hasabynda bellenilýär.

HPG üçin çaklanylýan bahany HPG getirmeýär.

2023-nji ýylda nebitde bolşy ýaly, teklibiň deňagramlaşmagynda tebigy gazyň hem bahalarynyň peselmegine garaşylýar.

HPG-niň bellemegine görä, nebitiň we gazyň bahalarynyň ýokarlanmagy Ukrainada ýagdaýlaryň we Günbataryň Russiýa girizine çäklendirmeleriniň netijesi bolup durýar.

Gaz bazary boýunça HPG, nebit bilen deňeşdirilende, ony daşamak üçin zerur bolan infrastrukturanyň çeýe dälligini belleýär. Bu diýildigi, ählumumy teklibiň kadalaşmagynyň ýeňil bolmajakdygyny, munuň bolsa, uzak wagtyň dowamynda bahalaryň ýokary boljakdygyny aňladýar.

Suwuklandyrylan tebigy gazyň spotlaýyn ibermelerinde Ýewropa Demirgazyk-Gündogar Aziýa bilen bäsleşmeli bolar, bu bolsa Demirgazyk Amerikadan başga dünýäde tebigy gazyň bahalarynyň ýokarlanmagyna getirdi.

HPG tebigy gazyň bahalarynyň 2023-nji ýylyň ortalaryna çenli hem ýokary bolup galmagyna garaşýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.