HPG nebitiň bahalarynyň 2022-nji ýylda 55%, gazyň – 147% artmagyny çaklaýar

14:24 22.04.2022 1944

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4444/original-16260efd308fe5.jpeg

Halkara pul gaznasy (HPG) 2022-nji ýylda nebitiň ortaça bahasynyň çaklamasyny birden ýokarlandyrdy. HPG-nyň täzelenen hasabaty 2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaryldy diýip, neftegaz.ru habar berýär.

HPG öz hasaplarynda Brent, WTI we Dubai Fateh söwda belgili nebitleriniň ýönekeý ortaça bahalaryny peýdalanýar. HPG-niň bahalandyrmasyna görä, 2021-nji ýylda nebitiň ortaça bahasy 69,07 dollara barabar boldy.

2022-nji ýylda çaklanylýan baha 106,83 dollara, 2023-nji ýylda – 92,63 dollara deň bolar.

Netijede 2022-nji ýylda HPG nebitiň bahalarynyň ýyllyň deňeşdirmede 54,7% artmagyna we 2023-nji ýylda 13,3%peselmegine garaşýar.

2022-nji ýylda şular ýaly ýagdaý tebigy gazda hem gabat gelýär. Emma ösüş has uly bolar — 147% diýip, HPG-niň hasabynda bellenilýär.

HPG üçin çaklanylýan bahany HPG getirmeýär.

2023-nji ýylda nebitde bolşy ýaly, teklibiň deňagramlaşmagynda tebigy gazyň hem bahalarynyň peselmegine garaşylýar.

HPG-niň bellemegine görä, nebitiň we gazyň bahalarynyň ýokarlanmagy Ukrainada ýagdaýlaryň we Günbataryň Russiýa girizine çäklendirmeleriniň netijesi bolup durýar.

Gaz bazary boýunça HPG, nebit bilen deňeşdirilende, ony daşamak üçin zerur bolan infrastrukturanyň çeýe dälligini belleýär. Bu diýildigi, ählumumy teklibiň kadalaşmagynyň ýeňil bolmajakdygyny, munuň bolsa, uzak wagtyň dowamynda bahalaryň ýokary boljakdygyny aňladýar.

Suwuklandyrylan tebigy gazyň spotlaýyn ibermelerinde Ýewropa Demirgazyk-Gündogar Aziýa bilen bäsleşmeli bolar, bu bolsa Demirgazyk Amerikadan başga dünýäde tebigy gazyň bahalarynyň ýokarlanmagyna getirdi.

HPG tebigy gazyň bahalarynyň 2023-nji ýylyň ortalaryna çenli hem ýokary bolup galmagyna garaşýar.

Başga makalalar
16047741563e59.jpeg
Ýylyň iki aýynyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


160471b876e954.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogany YHG agza ýurtlaryň 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu Türkmenistanyň döwlet Baştutany Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen şenbe güni geçiren duşuşygynda beýan etdi. Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy 5-6-njy martda ýurdumyza iş saparyny amala aşyrdy.


160471d7153737.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ýanwar-fewral aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň möhüm meselelerine garaldy.


160471c7ad045f.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.


161def3816296e.jpeg
Täze goşgy nebitgazçylary zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar

Ýakynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.