Türkmenistanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda Wodorod energetikasy merkezi işläp başlady

09:13 27.04.2022 1321

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4469/original-162678863c37e3.jpeg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda açylan Wodorod energetikasy merkezi öz işine başlady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.

Bu Merkeziň döredilmegi Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ilerletmek boýunça ädimleriniň netijesidir. Onuň esasy wezipesi — ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak we bu ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygyyny ýola goýmak, ylmy-barlag işlerini geçirmek, Türkmenistanda wodorod-energetika pudagyny döretmek we ösdürmek maksady bilen önümçilige innowasion ylmy-bilim maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak bolup durýar.

Täze Merkeziň işi 2022-2023-nji ýyllar üçin wodorod energetikasy ulgamynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça Ýol kartasyynyň çäklerinde hereketleriň meýilnamasyny we wezipeleri durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

ÝHHG-niň wekilleriniň Wodorod energetikasy merkeziniň hünärmenleri hem-de nebitgaz ýokary okuw mekdebiniň talyplary bilen ilkinji duşuşygy fewral aýynyň ahyrynda geçirildi. Oňa gatnaşyjylar wodorod energetikasynyň ösüşiniň geljegini, bu ugurda ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerini maslahatlaşdylar.

Şondan soň, wodorod energetikasyny ulgamynda daşary ýurt tejribesini öwrenmeklige bagyşlanan türkmen-ýapon maslahaty geçirildi. Aprel aýynyň başynda Merkeziň iş topary, şeýle hem ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar-talyplar düzümi wodorod energetikasyny senagat taýdan peýdalanmak ulgamynda ählumumy hyzmatdaşlyk boýunça UNIDO-nyň Birinji mejlisine gatnaşdylar. Duşuşykda guramanyň agza döwletleri «ýaşyl» wodorody öndürmekde ählumumy hyzmatdaşlygyň ösüşi we tejribe alyşmak meselelerini maslahatlaşdylar.

HNGU-nyň hünärmenleri şeýle hem Atom energeiýasy boýunça Halkara agentliginiň (MAGATE) guramagynda geçirilen «Pudagy ösdürmk üçin atom-wodorod energetikasyny senagat taýdan özleşdirmegiň ýol kartasyny işläp taýýarlamak» mowzugy boýunça maslahata hem gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň «Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri» ylmy-tejribe merkeziniň we HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkeziniň guran «Türkmenistanda wodorod energetikasyny ösdürmegiň ähmiýeti» ylmy-amaly maslahaty nobatdaky çäre boldy.

Geljekde Merkeziň hünäärmenleri dünýä tejribesini öwrenmegiň esasynda Türkmenistanda wodorod energiýasyny öndürmegiň öňdebaryjy innowasion tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça teklipleri işläp taýýarlarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.