Gazçylaryň göreldeli işleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4465/original-16267961178065.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleridir işçileri gazçylar şäheriniň ýaşaýjylaryna hyzmat etmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar.  Soňky ýyllarda Şatlyk şäherinde döwletimiz tarapyndan uzak möhletli berilýän karzyň hasabyna gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasy bina edildi. Milli maksatnama esasynda şol ýaşaýyş jaýlaryny gazlaşdyrmak üçin uzynlygy 1 müň 514 metr bolan orta hem-de pes basyşly gaz geçirijileri çekilipdir. Şeýl

Habaryň dowamyny okamak üçin