HPG 2022-nji ýylda nebiti eksport edijileriň girdejileriniň çaklamasyny ýokarlandyrdy

08:15 29.04.2022 1266

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4482/original-1626a2fdc48587.jpeg

Halkara pul gaznasy (HPG) Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýanyň nebiti eksport ediji döwletleriniň girdejileriniň  2022-nji ýylda artmagy barada çaklamasyny ýokarlandyrdy. Bu barada çarşenbe güni neşir edilen HPG-niň sebit çaklamasynda aýdylýar.

Gaznanyň bilermenleriniň garaşmaklaryna gör, nebitiň bahalarynyň has ýokary bolmagyndan alynjak girdejileri netijesinde sebitiň jemi içerki önüminiň derejesi 818 mlrd amerikan dollaryna ýeter. Bu HPG-niň geçen ýylyň oktýabryndaky bahalandyrmasyndan 320 milliard köpdür.

Şunuň bilen baglylykda, HPG sebitiň döwletlerini «hüşgärli» syýasata çagyrýar. Bu hili syýasat olaryň ykdysadyýetiniň bahalaryň ýokarlanyp-aşkalanmagyna baglylygyny azaldar.

HPG-niň çaklamasyna görä, bu ýagdaýlar sebitde fiskal we daşarky saldo görkezijilerini gowulandyrar. Bu ýurtlara 13 sany eksport ediji — Birleşen Arap Emirliklerinden başlap Türkmenistana çenli döwletler girýär.

Çaklanylmagyna görä, nebitiň barreliniň ortaça bahasy 2022-nji ýylda 106,83 dollara, 2023-nji ýylda 92,63 dollara deň bolar. 

Gaznanyň bahalandyrmalaryna görä, sebitiň resmi ätiýaçlyk gorlary ABŞ-nyň 1,3 trln dollaryna barabar bolar, bu bolsa oktýabrda çaklanylanyndan 235 mlrd dollar köpdür.

Nebit «baýragy» — bu «maliýe bazarlaryny çuňlaşdyrmaga, şeýle hem ykdysadyýete goşmaça maýa goýumlary çekmäge» mümkinçilikdir» diýip HPG-niň sebit direktory Jihad Azur belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.