«Gündogargazakdyryş» müdirligi: yhlasly zähmet

08:17 29.04.2022 568

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4483/original-1626a36dc951a5.jpeg

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji fewralynda Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi geçirilip, onda Türkmenistany ösdürmegiň geljek 30 ýyl üçin maksatnamasy tassyklanyldy. Bu forumyň möhüm kararlary tutuş nebitgaz toplumynyň işgärlerini bolşy ýaly, «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň işgärllerini hem has-da uly zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şu ýylyň ilkinji aýlarynda müdirligiň hünärmenleri tarapyndan sarp edijilere gaz ibermek boýunça meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi. Mary we Lebap welaýatlarynyň ilatly nokatlary, şeýle hem iki sebitiň edara-kärhanalary tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilýär.

Ideg edilýän ýokary basyşly gaz turbalarynyň umumy uzynlygy 2808 km-den geçýär. Müdirligiň gazçylary 77 sany gaz paýlaýjy beketleriň, 15 sany gaz sazlaýjy beketleriň yzygiderli tehnologiki gözegçiligini amala aşyryp, tebigy gazyň bökdençsiz iberilmegini üpjün edýärler.

«Gündogargazakdyryş» müdirliginiň awtotraktor gullugynyň hünärmenleridir sürüjileri hem «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmekde mynasyp goşant goşýarlar. Meýilnama laýyklykda ýokary basyşly gaz geçirijilerinde abatlaýyş işleri geçirilýär, şeýle hem sazlaýyş, anyklaýyş we güýz-gyş möwsümine taýýarlyk çäreleri geçirilýär.

Mundan başga-da, ýörite ulag serişdeleriniň, şol sanda kuwwatly traktorlaryň satyn alynmagy netijesinde müdirligiň ulag parky yzygiderli täzelenýär. Ýakynda onuň düzümine «KAMAZ» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulag gelip gowuşdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.