«Gündogargazakdyryş» müdirligi: yhlasly zähmet

13:17 29.04.2022 1291

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4483/original-1626a36dc951a5.jpeg

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji fewralynda Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi geçirilip, onda Türkmenistany ösdürmegiň geljek 30 ýyl üçin maksatnamasy tassyklanyldy. Bu forumyň möhüm kararlary tutuş nebitgaz toplumynyň işgärlerini bolşy ýaly, «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň işgärllerini hem has-da uly zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şu ýylyň ilkinji aýlarynda müdirligiň hünärmenleri tarapyndan sarp edijilere gaz ibermek boýunça meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi. Mary we Lebap welaýatlarynyň ilatly nokatlary, şeýle hem iki sebitiň edara-kärhanalary tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilýär.

Ideg edilýän ýokary basyşly gaz turbalarynyň umumy uzynlygy 2808 km-den geçýär. Müdirligiň gazçylary 77 sany gaz paýlaýjy beketleriň, 15 sany gaz sazlaýjy beketleriň yzygiderli tehnologiki gözegçiligini amala aşyryp, tebigy gazyň bökdençsiz iberilmegini üpjün edýärler.

«Gündogargazakdyryş» müdirliginiň awtotraktor gullugynyň hünärmenleridir sürüjileri hem «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmekde mynasyp goşant goşýarlar. Meýilnama laýyklykda ýokary basyşly gaz geçirijilerinde abatlaýyş işleri geçirilýär, şeýle hem sazlaýyş, anyklaýyş we güýz-gyş möwsümine taýýarlyk çäreleri geçirilýär.

Mundan başga-da, ýörite ulag serişdeleriniň, şol sanda kuwwatly traktorlaryň satyn alynmagy netijesinde müdirligiň ulag parky yzygiderli täzelenýär. Ýakynda onuň düzümine «KAMAZ» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulag gelip gowuşdy.

Başga makalalar
160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


1635294e367299.jpeg
Türkmenistan we Özbegistan söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmegi meýilleşdirýär - Jarnama

Türkmenistan we Özbegistan maýa goýum hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak, möçberleri artdyrmak we özara söwdany giňeltmek, energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalary ederler. Bu barada Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada Jarnamada aýdylýar. Jarnama Şawkat Mirziýoýew bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda anna güni Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň netijesi boýunça gol çekilen Jarnamada aýdylýar.


160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.