Öndürijilikli guýular ulanyşa girizilýär

10:05 30.04.2022 697

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4493/original-1626b8f742ae62.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ndürijiligi artdyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri ýerine ýetirýärler.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda müdirligiň zähmetkeşleri Altyguýy, Günorta Uzynada, Uzynada, Guýjuk känlerindäki gözleg-barlag we ulanyş nebitgaz guýularynda buraw işlerini ýerine ýetirýärler. Burawçylar dürli nebitgaz känlerinde uglewodorod çig malynyň öndürijilikli plastlaryny gözlemek, olary ýokary hilli özleşdirmek we ulanyşa bermek boýunça esasy işleri ýerine ýetirýärler.

Ýakkynda burawçylar Altyguýy meýdançasynda ýerleşen 165-nji ulanyş guýusyny işläp taýýarlamak işlerini bellenilen möhletinden öň tamamladylar. Ol ýerden taslama çuňlugyndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy we täze guýy ulanyşa girizildi.

Arazmyrat ILAMANOW,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň başlygy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.