OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

15:58 06.05.2022 2369

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4525/original-16273670088c36.jpeg

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.

Treýderleriň üns merkezinde — OPEC+ mejlisi durýar. Onuň netijeleri boýunça önümçiligi az-kem artdyrmak karary kabul ediler.

OPEC+ tehniki komitetiniň bilermenleri gurama tarapyndan iýun aýynda nebit önümçiligini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýillerinde galmagy maslahat berdiler diýip, Interfaks-a ýagdaýdan habarly çeşmeler habar berdi.

Penşenbe güni OPEC+ ministrler geňeşi tehniki komitetiň hasabatyna seredýär we OPEC+ ministrler geňeşiniň doly derejedäki duşuşygy üçin maslahatlaryny berýär.

Brent nebitiniň iýuldaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda 0,72% ýokarlanyp, barreli 110,86 dollara çykdy. Çarşenbe güni onuň bahasy 4,9% artyp, 110,14 dollara barypdy.

WTI nebitiniň fýuçersleriniň bahasy Nýu-Ýork biržasynda 0,41% ýokarlanyp barreli 108,25 dollara ýetdi.

Çarşenbe güni Ýewrokomissiýanyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýeniň belleýşi ýaly, ÝK RF-e garşy taýýarlanylýan 6-njy çäklendirmeler bukjasynyň  çäklerinde ÝB ýurtlarynyň ählisine rus nebitiniň importyny gadagan etmek zerur diýip hasaplaýar.

Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, Ýewropa öz kompaniýalaryna Russiýa nebitini ibermekde hyzmatyny, şol sanda ätiýaçlandyrma hödürlemegi gadagan edip biler.

«Nebitiň teklibiniň şular ýaly aşaklama mümkinçiliginiň bilen baglylykda, bazaryň ýokarlanmagy garaşylyşyndan has gowşak» - diýip, Australia & New Zealand Banking-iň çig mal toplumy boýunça analitigi Deniel Haýns belleýär.

Başga makalalar
1629f2844ae3fe.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary Türkmenistanyň Prezidentiniň RF saparynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


1629e2065d3bd0.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bäş aý boýunça önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


1629e231b866a5.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.