OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

10:58 06.05.2022 776

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4525/original-16273670088c36.jpeg

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.

Treýderleriň üns merkezinde — OPEC+ mejlisi durýar. Onuň netijeleri boýunça önümçiligi az-kem artdyrmak karary kabul ediler.

OPEC+ tehniki komitetiniň bilermenleri gurama tarapyndan iýun aýynda nebit önümçiligini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýillerinde galmagy maslahat berdiler diýip, Interfaks-a ýagdaýdan habarly çeşmeler habar berdi.

Penşenbe güni OPEC+ ministrler geňeşi tehniki komitetiň hasabatyna seredýär we OPEC+ ministrler geňeşiniň doly derejedäki duşuşygy üçin maslahatlaryny berýär.

Brent nebitiniň iýuldaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda 0,72% ýokarlanyp, barreli 110,86 dollara çykdy. Çarşenbe güni onuň bahasy 4,9% artyp, 110,14 dollara barypdy.

WTI nebitiniň fýuçersleriniň bahasy Nýu-Ýork biržasynda 0,41% ýokarlanyp barreli 108,25 dollara ýetdi.

Çarşenbe güni Ýewrokomissiýanyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýeniň belleýşi ýaly, ÝK RF-e garşy taýýarlanylýan 6-njy çäklendirmeler bukjasynyň  çäklerinde ÝB ýurtlarynyň ählisine rus nebitiniň importyny gadagan etmek zerur diýip hasaplaýar.

Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, Ýewropa öz kompaniýalaryna Russiýa nebitini ibermekde hyzmatyny, şol sanda ätiýaçlandyrma hödürlemegi gadagan edip biler.

«Nebitiň teklibiniň şular ýaly aşaklama mümkinçiliginiň bilen baglylykda, bazaryň ýokarlanmagy garaşylyşyndan has gowşak» - diýip, Australia & New Zealand Banking-iň çig mal toplumy boýunça analitigi Deniel Haýns belleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.