Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

10:56 06.05.2022 486

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4524/original-1627392fb94fb2.jpeg

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.

Forumyň guramaçylary bolup «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri «GaffneyCline» brtitan kompaniýasynyň goldaw bermeginde «Turkmen Forum» bilen hyzmatdaşlykda çykyş eder.

Guramaçylaryň saýtyna bellenilişi ýaly, bu ylmy maslahat zyňyndylaryň atmosfera düşmegini çäklendirmek we ýaşyl energetika tehnologiýalary boýunça barlaglaryň netijeleri we energetika ulgamynda tejribe alyşmak üçin öňdebaryjy bilermenleri, barlagçylary we hünärmenleri bir ýerde jemlemek maksady bilen geçirilýär.

Forumyň barşynda uglewodorodlary öndürmekde we ugurdaş gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmakda innowasion tehnologiýalar, täze eýýamyň energetika taslamalary, «Derweze» gaz krateriboýunça mümkin bolan çözgütler, halkara tejribe we başlangyçlar, Türkmenistanyň energetika toplumyna elýeterli tehniki goldawyň bar bolan ulgamlary we ekologiki hem-de klimatiki maliýeleşdirmegiň täze mümkinçilikleri ýaly meseleler maslahatlaşylar.

Garaşylmagyna görä, maslahatyň işine Türkmenistanyň energetika pudagynyň, şeýle hem döwlet guramalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri hem-de öňdebaryjy halkara guramalarynyňň, iri maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar.

Däp bolan forumdan başga-da Zoom Professional platformasynda onlaýn görkeziliş guralar.

Has jikme-jik maglumatlary şu saýtdan alyp bilersiňiz: www.ogt-turkmenistan.com.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.