Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

01:16 08.05.2022 5555

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4536/original-16274b97138863.jpeg

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.

Interfaks agentliginiň habar bermegine görä, OPEC+ ýurtlary iýun aýynda nebitiň çykarylyşynyň çäklerini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýilnamasyny saklap galmak boýunça ses berdiler. Emma 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri, çäkleriň meýilnamalaýyn artdyrylmagyna garamazdan, OPEC+ ýurtlary nebiti çykarmagyň rugsat berlen derejesine ýetip bilmeýär. Mart aýynyň netijeleri boýunça olar önümçilik boýunça 1,45 mln b/g yza galýarlar.

Brent nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE birasynda anna güni 0,36% gymmatlap, barreli 111,3 dollara ýetdi. Öňküsi gün olaryň bahasy 110,9 dollara barabardy.

WTI nebitiniň bahasy Nýu-Ýorkuň elektron söwdalar biržasynda 0,31% gymmatlap, barreli 108,6 dollara deň boldy. Öňküsi gün olaryň bahasy 108,26 dollara ýetipdi.

Şol bir wagtda Ýewropa ýurtlary Russiýadan nebitiň importyny çäklendirmäge taýýarlyk görýärler. Şu hepdede Ýewrokomissiýa çäklendirmeleriniň altynjy bukjasynyň çäklerinde rus nebitiniň ÝB ýurtlaryna iberilmegine garaganlyk girizmegi teklip etdi.

«Bazarda RF-den nebit ibermeleriniň mümkin bolan gadaganlygyny öz içine alýan bahany çykarmady. ÝB-niň bu çäklendirmeler bukjasy biýunça ses berişlik indi bolmaly» - diýip,  City Index-iň analitigi Fiona Çinkottanyň sözlerini Bloomberg getirýär. — Bu ýagdaý nebitiň bahalarynyň peseldilmegi üçin islendik synanyşyklar saklar».

ABŞ-nyň häkimiýetleri strategiki ätiýaçlyklaryny doldurmak üçin bazardan nebit satyn alyp başlamak meýillerini yglan etdi. Garaşylyşy ýaly, ABŞ-nyň Energetika ministrligi satyjylardan arzalary eýýäm şu güýzde kabul edip başlar.

Başga makalalar
1629f2844ae3fe.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary Türkmenistanyň Prezidentiniň RF saparynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


1629e2065d3bd0.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bäş aý boýunça önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


1629e231b866a5.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.