Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

01:16 08.05.2022 4668

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4536/original-16274b97138863.jpeg

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.

Interfaks agentliginiň habar bermegine görä, OPEC+ ýurtlary iýun aýynda nebitiň çykarylyşynyň çäklerini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýilnamasyny saklap galmak boýunça ses berdiler. Emma 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri, çäkleriň meýilnamalaýyn artdyrylmagyna garamazdan, OPEC+ ýurtlary nebiti çykarmagyň rugsat berlen derejesine ýetip bilmeýär. Mart aýynyň netijeleri boýunça olar önümçilik boýunça 1,45 mln b/g yza galýarlar.

Brent nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE birasynda anna güni 0,36% gymmatlap, barreli 111,3 dollara ýetdi. Öňküsi gün olaryň bahasy 110,9 dollara barabardy.

WTI nebitiniň bahasy Nýu-Ýorkuň elektron söwdalar biržasynda 0,31% gymmatlap, barreli 108,6 dollara deň boldy. Öňküsi gün olaryň bahasy 108,26 dollara ýetipdi.

Şol bir wagtda Ýewropa ýurtlary Russiýadan nebitiň importyny çäklendirmäge taýýarlyk görýärler. Şu hepdede Ýewrokomissiýa çäklendirmeleriniň altynjy bukjasynyň çäklerinde rus nebitiniň ÝB ýurtlaryna iberilmegine garaganlyk girizmegi teklip etdi.

«Bazarda RF-den nebit ibermeleriniň mümkin bolan gadaganlygyny öz içine alýan bahany çykarmady. ÝB-niň bu çäklendirmeler bukjasy biýunça ses berişlik indi bolmaly» - diýip,  City Index-iň analitigi Fiona Çinkottanyň sözlerini Bloomberg getirýär. — Bu ýagdaý nebitiň bahalarynyň peseldilmegi üçin islendik synanyşyklar saklar».

ABŞ-nyň häkimiýetleri strategiki ätiýaçlyklaryny doldurmak üçin bazardan nebit satyn alyp başlamak meýillerini yglan etdi. Garaşylyşy ýaly, ABŞ-nyň Energetika ministrligi satyjylardan arzalary eýýäm şu güýzde kabul edip başlar.

Başga makalalar
16047741563e59.jpeg
Ýylyň iki aýynyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


160471b876e954.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogany YHG agza ýurtlaryň 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu Türkmenistanyň döwlet Baştutany Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen şenbe güni geçiren duşuşygynda beýan etdi. Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy 5-6-njy martda ýurdumyza iş saparyny amala aşyrdy.


160471d7153737.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ýanwar-fewral aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň möhüm meselelerine garaldy.


160471c7ad045f.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.


161def3816296e.jpeg
Täze goşgy nebitgazçylary zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar

Ýakynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.