«Boldumsazetrapgaz» müdirligi etrapda gaz üpjünçilik meselelerini üstünlikli çözýär

09:22 11.05.2022 455

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4558/original-1627a08c9ead94.jpeg

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasynyň işgärleri ilaty, etrapdaky edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen durnukly üpjün etmeklerini dowam edýärler. Häzirki wagtda gazçylar gije-gündizleýin dürli diametrli 997 kilometrlik gaz geçirijilerine, şeýle hem 336 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalara hyzmat işlerini ýerine ýetirýärler.

Geçen ýylda kärhananyň gurluşyk we gurnama bölümleri tarapyndan Aşgabat we G.Atamedow geňeşliklerinde gaz torlarynyň abatlaýyş işleri geçirildi. Bu öz gezeginde sarp edijileriň gaz bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga mümkinçilik berdi.

Häzirki wagtda G.Atamedow, 10 ýyl Abadançylyk etraplarynyň çäginde ilatly nokatlaryň gaz bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen täze gaz geçirijilerini çekmek işleri amala aşyrylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.