Yslamabatda energetika ulgamynda Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalary ilerletmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

17:24 11.05.2022 628

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4569/original-1627b5d6026861.jpeg

Türkmenistanyň Ilçisiniň Pakistanyň Döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda Türkmenistan bilen energetike ulgamyndaky bilelikdäki taslamalarynyň mundan beýläk hem ilerledilmeginiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Hususan-da, duşuşygyň barşynda Pakistanyň Döwlet ministri Türkmenistan bilen bilelikdäki TOPH we TOP taslamalarynyň mundan beýläk hem ilerledilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň zerurdygyny nygtady.

Bu duşuşyk Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy ýurduň Parahatçylyk we Diplomatik ylymlary instituty bilen bilelikde Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp guralan “Türkmen-pakistan gatnaşyklaryna 30 ýyl – ösüş ýoly” atly okuw maslahatynyň çäklerinde geçirildi.

Bu çärä Pakistanyň DIM-niň wekilleri, görnükli syýasatşynaslar, Pakistanyň seljeriş merkezleriniň, işewür toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Yslamabatdaky daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we ýerli KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar.

Öz çykyşlarynda okuw maslahatyna gatnaşyjylar 30 ýylyň dowamynda iki ýurduň arasynda döwlet baştutanlarynyň, daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary derejesinde yzygiderli syýasy gatnaşyklaryň ýola goýlandygy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ösdürilýändigi bellenildi.

Iki ýurduň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn formatda, halkara guramalaryň çäklerinde işjeň özara gatnaşyklary alyp barýandyklary bellenildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.