ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi wodorod energetikasynyň geljegini maslahatlaşmak boýunça çäre gurady

15:29 14.05.2022 403

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4591/original-1627df477ba100.jpeg

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi Türkmenistanda «ýaşyl» wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň synag taslamasyny maslahatlaşmak üçin tegelek stol görnüşinde onlaýn çäre gurady diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Duşuşyga Türkmenistanyň ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleri, ýurtda wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça pudagara iş toparynyň agzalary, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň işgärleri, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleriniň, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdy.

Iki sany belarusly halkara bilermenleri Ýol kartasyny işläp düzmegiň çäklerinde energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini we tebigy gazy peýdalanmak arkaly wodorod önümçiligini maslahatlaşdylar. «Ýaşyl» wodorod giňişligini ösdürmegiň, ekologiýa energetikasyny ösdürmek ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňlşedirmegiň we ony daşarky bazarlara çykarmagyň kanunçylyk goldawynyň meseleleri çäräniň mowzugy boldy.

Tegelek stol geňeşmeleriniň jemleri boýunça Ýol kartasynyň ilkinji taslamasy işlenip düzüler, beýleki zerur bolan geňeşmelerden soň bolsa, onuň gutarnykly görnüşi taýýarlanylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.