Uzynadada tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň senagat akymyny alyndy

10:53 17.05.2022 1111

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4602/original-1628337250bfc5.jpeg

Türkmenistanyň Konstitusyýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramçylygynyň öň ýanynda “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň “Ekerem” buraw işleri müdirliginiň buraw başlygy Röwşen Garaýewiň we buraw ussasy Öwez Gurbanowyň ýolbaşçylyk edýän burawlaýjylar topary Uzynada känindäki taslama çuňlugy 6750 metr bolan 77-nji guýynyň gazuw işlerini üstünlikli tamamlap bu guýynyň 6692-6706 metr çuňlugyndan tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň senagat akymyny aldylar.

Täze guýy tehniki-sazlaýyş işlerinden soň, “Gumdagnebit” nebit-gaz çykaryş müdirliginiň nebitçilerine ulanyşa berildi. Ol guýy häzirki wagtda bir gije-gündizde 91 müň kub metr tebigy gaz we 70 tonna nebit-kondensatynyň senagat akymyny berýär.

“Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrýan “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň burawlaýjylary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni ýokary zähmet ýeňişlerine besleýärler. Burawlaýjylar tarapyndan “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň geçen 4 aýynda önümli guýylaryň jemi 10-sy nebitçilere ulanyşa berildi. Bu döwürde baýlyk gözleýjiler 52 müň 196 metr ýerasty çuňluk geçmegi başardylar. Şonça çuňlugyň 46 müň 994 metri ulanyş maksatly çuňluk bolmagy has-da buýsançlydyr.

Gazanylan bu üstünliklere “Ekerem” buraw işleri müdirliginiň burawlaýjylary hem saldamly goşant goşdular. Akpatlawuk, Ekerem, Keýmir Altyguýy, Kemer, Uzynada ýaly meýdançalarynyň ýerasty gatlaklary senagat taýdan özleşdirmekde netijeli işler alnyp barýan müdirligiň zähmet toparlary şu ýylyň başyndan bäri 14 müň 849 metr ýerasty çuňluk geçip, önümli guýylaryň 3-siniň gazuw işlerini üstünlikli tamamladylar. Şeýle guwandyryjy netijäniň gazanylmagyna soňky döwürde has kuwwatly buraw desgalarynyň önümçilige yzygiderli ornaşdyrylmagy aýgytly täsirini ýetirdi.

-- Şu ýylyň başyndan bäri Altyguýy ýatagyndaky 140-njy we Keýmir meýdançasyndaky 80-nji guýylaryň gazuw işlerini üstünlikli tamamlan burawlaýjylarymyz Uzyndada känindäki 77-nji guýynyň önümli gatlagyna ýetmekde yhlas baryny edip, tutanýerli zähmet çekdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebit-gaz senagatyna berýän yzygiderli aladasy netijesinde daşary ýurtlardan satyn alýan iň bir kuwwatly buraw desgalaryna başarjaňlyk bilen erk edýän burawlaýjylarymyz şu günler has çuň gatlaklara ynamly aralaşmagy maksat edinip, gaýratly zähmet çekýärler. Kämil buraw desgalary has çuň gatlaklarda ýerleşýän ýangyç çig malynyň baý gorlaryna aralaşmaga ýakyndan ýardam berýär. Şonuň üçin burawlaýjylar her bir işe juda jogapkärli, eserdeň çemeleşýärler – diýip, “Ekerem” buraw işleri müdürliginiň başlygy Seýitmämmet Gurbanmämmedow gürrüň berdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.