Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” kitaby rus dilinde neşir edildi

13:17 18.05.2022 1032

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4614/original-16284aba6937bf.jpeg

17-nji maýda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabarada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin çykyş edip, täze filosofik-edebi eserde Gahryman Arkadagymyzyň ömrüniň ähmiýetli döwürleri baradaky ýatlamalaryň, gymmatly pikirleriň jemlenendigini, şeýle hem ýurdumyzyň taryhyna, milli ruhy-ahlak gymmatlyklarymyza we asylly däp-dessurlarymyza aýratyn orun berilýändigini belledi.

“Ömrümiň manysy” kitabyň rus diline terjime edilmegi netijesinde, dostlukly ýurduň jemgyýetçiligi Türkmenistany has-da gowy tanamaga mümkinçilik alar.

BMG-niň Baş sekretarynyň ýurdumyzdaky ýörite wekili, Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German çykyşynda kitapda diňe bir Türkmenistanyň mirasy hakynda däl, eýsem, häzirki döwürde ýeten belent sepgitleri barada-da gürrüň berilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, täze neşiriň okyjylara Türkmenistanyň halkara giňişligindäki alyp barýan işlerinde haýsy ýörelgelere eýerýändigine, maksatlaryna hem-de wezipelerine has gowy düşünmäge mümkinçilik berýändigi nygtaldy.

Arkadagymyzyň filosofiki garaýyşlary ene-ata bolan söýginiň hem-de minnetdarlygyň, maşgala gymmatlyklaryna ygrarlylygyň üsti bilen açylýar. Bu garaýyşlar köp babatda Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşda ahlak ugur görkezijisi boldy.

Täze neşiriň, ilkinji nobatda, ýaş nesil üçin ägirt uly terbiýeçilik ähmiýetiniň bardygy nygtaldy.

Täze neşiriň çapdan çykmagy ýyl-ýyldan pugtalandyrylýan türkmen-rus hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň taryhynda ähmiýetli waka bolup, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze taryhy eýýamda döwletara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine goşýan saldamly goşandynyň ykrarnamasyna öwrüldi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.