Güller ORAZOWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmenistanyň geologiýa gaznasynyň esasy hünärmeni:

19:27 18.05.2022 1367

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4620/original-16284bbed2bd38.jpeg

— Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyza «Ömrümiň manysy» atly kitabyny sowgat etdi, täze eser uly jemgyýetçilik seslenmesine eýe boldy hem-de ýurdumyzyň giň okyjylar köpçüliginde gyzyklanma döretdi.

«Ömrümiň manysy» atly görnükli eser höwes bilen okalmaga hem-de oýlanmaga mynasyp bolan häzirki zaman edebi-filosofik prozanyň täze sahypasyny açýar. Onuň awtory — hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ruhy kämillik, älem kanunlary ýaly meselelere, her bir adamy beýgeldýän häsiýetlere we düşünjelere aýratyn üns berýär.

Gahryman Arkadagymyzyň döreden eserinde däpleriň dowamlylygyna şaýatlyk edýän ahlak pikirler, milli ruhy gymmatlyklar öz beýanyny tapýar.

Täze kitap edebi dili bilen tapawutlanyp, onda folkloryň, ganatly setirleriň ulanylmagy eseriň giň okyjylar köpçüligi üçin elýeterli we gyzykly bolmagyna ýardam edýär.

Mähriban Arkadagymyza göwünleri galkyndyrýan eseri döredenligi üçin köp sagbolsun aýtmak isleýäris. Bu ajaýyp kitabyň dürli ýaşdaky, hünärdäki okyjylarda uly gyzyklanma döretjekdigine ynanýarys, çünki ol durmuşda eýeleýän ornuň, ýurdumyzyň täze taryhyna goşandyň barada oýlanmaga mejbur edýär.

Başga makalalar
163c110744a243.jpeg
2022-nji ýylda «Merkezi Aziýa — Hytaý» gaz geçirijisi boýunça 43,2 mlrd kub metr gaz iberildi

Merkezi Aziýa – Hytaý gaz geçirijisi boýunça 2022-nji ýylda Hytaýa 43,2 milliard kub metr tebigy gaz iberildi. Bu barada Xinhua habarlar agentligi PipeChina West Pipeline Company hytaý kompaniýasynyň täzelenen maglumatlaryna esaslanyp habar berýär.


1603f2741f2121.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagatynyň düýni we şu güni

Elli bäş ýyl mundan öň, 1966-njy ýylda Üňüz aňyrsyndaky Garagumuň demirgazyk böleginiň çäklerinde ýerleşen Ojak gaz kondensatly känini senagat taýdan özleşdirmek işleri başlandy. Ol De­mir­gazyk — Gün­do­gar Türkmenistanyň çäklerinde üsti açylan ilkinji tebigy gazly ýatakdyr.


1603f64e910f16.jpeg
«Dagajyk» ýatagyndan nebitiň senagat akymy alyndy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyna» laýyklykda, nebitçileriň hem-de gazçylaryň öňünde ony durmuşy geçirmek bilen bagly birnäçe anyk wezipeleri kesgitledi.


162f9ec9450f7f.jpeg
Hökümetiň göçme mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýanwar-iýul aýy boýunça işleriniň netijeleri jemlendi

Geçen anna güni, 12-nji awgustda Hazar deňziniň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Mejlisiň barşynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.


1633d1b1b6eb92.jpeg
«Garaşsyzlyk ýyllarynda gaz senagatynyň ylmy ösüşi»

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda institutyň mejlisler zalynda eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar.