Güller ORAZOWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmenistanyň geologiýa gaznasynyň esasy hünärmeni:

14:27 18.05.2022 475

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4620/original-16284bbed2bd38.jpeg

— Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyza «Ömrümiň manysy» atly kitabyny sowgat etdi, täze eser uly jemgyýetçilik seslenmesine eýe boldy hem-de ýurdumyzyň giň okyjylar köpçüliginde gyzyklanma döretdi.

«Ömrümiň manysy» atly görnükli eser höwes bilen okalmaga hem-de oýlanmaga mynasyp bolan häzirki zaman edebi-filosofik prozanyň täze sahypasyny açýar. Onuň awtory — hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ruhy kämillik, älem kanunlary ýaly meselelere, her bir adamy beýgeldýän häsiýetlere we düşünjelere aýratyn üns berýär.

Gahryman Arkadagymyzyň döreden eserinde däpleriň dowamlylygyna şaýatlyk edýän ahlak pikirler, milli ruhy gymmatlyklar öz beýanyny tapýar.

Täze kitap edebi dili bilen tapawutlanyp, onda folkloryň, ganatly setirleriň ulanylmagy eseriň giň okyjylar köpçüligi üçin elýeterli we gyzykly bolmagyna ýardam edýär.

Mähriban Arkadagymyza göwünleri galkyndyrýan eseri döredenligi üçin köp sagbolsun aýtmak isleýäris. Bu ajaýyp kitabyň dürli ýaşdaky, hünärdäki okyjylarda uly gyzyklanma döretjekdigine ynanýarys, çünki ol durmuşda eýeleýän ornuň, ýurdumyzyň täze taryhyna goşandyň barada oýlanmaga mejbur edýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.