Atda ATDAÝEW, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň başlygynyň w.w.ý.ý:

14:30 18.05.2022 482

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4623/original-16284bca2e9f06.jpeg

— Biz Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň çapdan çykanlygy baradaky hoş habary guwanç bilen kabul etdik. Täze eseriň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda neşir edilmeginiň çuň manysy bar, çünki bu döwürde ýurdumyz taryhy ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy.

Milli Liderimiziň bu taryhy-filosofik eserinde paýlaşmak islän köp sanly parasatly öwüt-ündewleri we taglymlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryna ýetmegiň ýolunda ähli türkmenistanlylar üçin ruhy sütüne öwrüler.

Bu eserde türkmen halkynyň taryhy geçmişi ýurdumyzyň häzirki ösüşi bilen üznüksiz baglydyr. Kitapda dürli ugurlarda gazanylan üstünlikler barada gürrüň açylýar. Şol üstünlikler ata Watanymyzyň dünýäde uly abraýa eýe bolan kuwwatly döwlete öwrülmegine itergi berdi.

Önümçilige, şol sanda nebitgaz pudagyna ägirt uly maýa goýumlarynyň gönükdirilmegi Türkmenistanyň ösüşiň belent sepgitlerine ýetmäge hem-de dünýäniň ösen ýurtlarynyň arasynda mynasyp orun eýelemäge çalyşmagy bilen şertlendirilendir. Bu bolsa, ykdysadyýetiň ýokary tehnologik gurluşyndan başga-da, halkymyzyň hal-ýagdaýynyň mynasyp derejesi bolup durýar.

Gahryman Arkadagymyza nebitgaz pudagynyň işgärleriniň adyndan çäksiz hoşallyk bildirmek bilen, berk jan saglygyny, asylly işlerinde we döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýäris.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.