Başarnygy bilen adyganlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/465/original-15f359182c400f.png
Malaý «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň irigazkänleriniň biridir. Bu ýatakdanindiköp ýyllardanbä — Biz Malaýda desgalaryň barlaýjy, ölçeýji abzallaryny, olaryň awtomatikasyny gurnaýarys, hatardan çykanlaryny abatlap sazlaýarys. Özümize tabşyrylan işleri bellenilen möhletinde ýokary hil derejesinde ýerine ýetirmek ugrunda yhlasly zähmet çekýäris — diýip, Atamyrat Nobatow gürrüň berýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin