Milli senagatymyzyň kerwenbaşysy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/467/original-15f3592e5b2227.png
Dünýäniň ykdysady babatda güýçli depginde ösýän döwleti hökmünde ykrarnama eýe bolan türkmen Diýarynda uglewodorod çig mallaryny durnukly çykarmak, nebitdir gazy gaýtadan işläp, olary ýokary hilli harytlara öwürmek, iň bir kämil enjamlardyr tilsimatlary önümçilikde netijeli peýdalanmak bilen bu u 1943-nji ýylyň 5-nji iýunynda türkmen ýangyjynyň ilkinji tonnalaryny sarp edijilere ýetiren bu kärhana mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyza eýe bolan ilkinji ýyllarymyzdan başlap ägirt uly özgertmelere eýe boldy. Kärhana uly möçberde maýa goýumlarynyň gönükdirilmegi bilen bu ýerde katalitik reformingin

Habaryň dowamyny okamak üçin