Gumdagly nebitçileriň batly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/469/original-15f3596fb9c65a.png
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde soňky ýyllarda amala aşyrylýan işler özüniň juda netijeliligi bilen tapawutlanýar. Bu baýry, şol bir wagtyň özünde-de, düýpli täzelenişi başdan geçirýän kärhanada hereket edýän guýulardan alynýan uglewodorod çig mallary — Esasy nebitgazly ýataklar bolan Gyzylgum 1961-nji ýylda, Guýjuk 1973-nji ýylda, Gögerendag 1978-nji ýylda, Ördekli 1981-nji ýylda, Garadepe 2002-nji ýylda, Ýolaýyrdy 2004-nji ýylda, Garadurun 2006-njy ýylda özleşdirilip, önümçilige tabşyrylýar. Men bulary ýöne ýere sanamok. Aslynda, tutuş konse

Habaryň dowamyny okamak üçin