Jogapkärli möwsüme taýýarlyk

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5085/original-162d4f3c3b9f29.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher hem-de etrap gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri ýörite düzülen iş meýilnamasyna laýyklykda gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy hem-de gaz sazlaýjy enjamlary güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Müdirligiň «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasy jogapkärli möwsüme taýýarlyk görmekligiň çäginde enjamlarda bejeriş, abatlaýyş, durkuny täzeleýiş hem-de täze gaz geçirijilerini gurmak işleriniň iň göwnejaý guralýan kärhanalarynyň biridir. Edaranyň gazçylary umumy uzynlygy iki ýüz otuz bir kilo

Habaryň dowamyny okamak üçin