OPEC+ 2022-nji ýylda bazarda nebitiň artykmaçlyk çaklamasyny aşaklatdy — HBS

18:03 01.09.2022 689

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5411/original-163105932a1776.jpeg

OPEC+ tehniki monitoring komiteti şu ýylyň netijeleri boýunça bazarda teklibiň artykmaçlyk çaklamasyny öňki 900 müňden günde 400 müň barrele çenli aşaklatdy diýip, Reýter agentligi guramadaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär.
«Nebit bazaryna 2022-nji ýylda günde 0,4 mln barrel möçberde kän bolmadyk artykmaçlyk garaşýar, bu gurama girýän döwletler tarapyndan önümçiligiň dolmazlygy zerarly öňki çaklamadan has azdyr» - diýip, habarda aýdylýar.Öň çarşenbe güni agentlik tehniki komitetiň maglumatlaryna salgylanyp, ýylyň jemleri boýunça bazarda teklibiň artykmaçylygynyň geçenki çaklamadaky ýaly 100 müň däl-de günde 900 müň barrel boljakdygyny habar berdi.OPEC+ 2020-nji ýylyň maýynda kowide garşy ählitaraplaýyn göreş bilen bagly nebit önümçiligini islegiň peselmegi zerarly günde 9,7 mln barrele çenli çäklendirdi. Soňra ylalaşygyň şertleri birnäçe gezek düzedildi. Netijede, awgust aýyndan gurama iki ýyl mundan öň yglan edilen çäklendirmeden çykmagyň ahyrky tapgyryna geçdi, sentýabrda bolsa önümçiligi günde 100 müň barrele çenli artdyrýar.OPEC+ ylalaşygy ýylyň ahyryna çebli dowam edýär. Şol bir wagtda Saud Arabystanynyň energetika minsitri şazada Abdel Aziz ben Salmanyň bellemegine görä, gurama ýakynda 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze nebit ylalaşygynyň üstünde işläp başlar.OPEC+ minsitrleri nebit bazarynyň ýagdaýyny we ylalaşygyň mundan beýläkki ugurlaryny duşenbe güni, 5-nji sentýabrda maslahatlaşmagy meýilleşdirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.