Bilermen ÝB-de gazyň bahalarynyň aňry çäginiň girizilmegine mümkin bolan jogaby barada aýtdy

13:00 03.09.2022 1577

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5426/original-16311a0ecaf1d1.jpeg

Ýewropada rus gazynyň bahasyna aňry çägiň girizilmegi beýleki iberijiler tarapyndan ýaramaz kabul edilip bilner, olar geljekde, ýagny baha çägi girizilende ibermeleriniň bahalaryny aşaklatmak islemeseler gerek diýip, Vygon Consulting kompaniýasynyň barlaglar boýunça direktory Mariýa Belowa Ria Nowosti agentligine gürrüň berdi.

Ýewrokomissiýanyň başlygynyň geçen hepde bellemegine görä, ÝK energiýa nyrhlary saklap galmagyň ýollaryny öwrenýär, şol sanda Russiýanyň gazynyň bahasynyň aňry çäginiň girizilmek mümkinçiligine garaýar.

«Meniň pikirimçe, tersine bolar» - diýip,  Vygon-yň analitigi bu çäreleriň kabul edilmeginiň bahalaryň ösmegini saklap biljekdigi ýa-da ýokdugy baradaky sowala jogap berdi.

«Galyberse-de, bu çäre iberijiler tarapyndan ýaramaz kabul edilip bilner, olar şeýle-de Ýewropa kömek etmäge howlugyp baranok. Norwegiýa gazyň bahasyny aşaklatmak çagyryşyny ýaramaz kabul etdi, Katar nemesleriň şertlerinde Germaniýa bilen şertnama gol çekmedi. Geljekde «Gazpromyň» ykbalyny paýlaşmak pikiri olaryň göwnünden turasy ýok» diýip ol belledi.

Şol bir wagtda şu ýylyň mart aýynda neşir edilen ÝB-niň REPOWER EU  meýilnamasyna laýyklykda, 2030-njy ýyla çenli rus gazynyň importy nol derejä getirilmeli diýip, Belowa belledi.

Ýewropada gazyň birža bahalary geçen ýylyň ýazyndan bäri ýokarlanýar we taryhy maksimumlary täzelemegini dowam edýär. 7-nji martda bir müň kub metriniň bahasy 3892 dollara ýetip taryhy rekord goýuldy. Gazyň bahalary bir gün öň ýazyň başyndan bäri ilkinji gezek 3500 dollardan geçdi, emma ertesi ýene 2500 dollara çenli aşak düşdi. Bu geçen ýylyň görkezijilerinden ep-esli ýokary.

Ýewrokomissiýanyň pikiriçe, Ýewropada gazyň bahalary gazyň bahalary geljek gyş şu durkunda durar we 2024-2025-nji ýyllarda aşaklar. Bu barada penşenbe güni ÝK-nyň wekili Tim Makfi brifingde belledi.

«Biziň pikirimizçe, bahalar geljek gyş hem şu durkunda durar, olar 2024-nji ýylda aşak düşer. Emma olar birnäçe yrgyldylara sezewar» diýip ol «mawy ýangyjyň» bahalary barada aýtdy.

Başga makalalar
1641167d302c2c.jpeg
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.


164115a1889b43.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG girmek boýunça Ženewada gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG), Halkara söwda merkeziniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi.


16411679fdf948.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.


161404a5f6eac8.jpeg
Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.