Bilermen ÝB-de gazyň bahalarynyň aňry çäginiň girizilmegine mümkin bolan jogaby barada aýtdy

08:00 03.09.2022 703

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5426/original-16311a0ecaf1d1.jpeg

Ýewropada rus gazynyň bahasyna aňry çägiň girizilmegi beýleki iberijiler tarapyndan ýaramaz kabul edilip bilner, olar geljekde, ýagny baha çägi girizilende ibermeleriniň bahalaryny aşaklatmak islemeseler gerek diýip, Vygon Consulting kompaniýasynyň barlaglar boýunça direktory Mariýa Belowa Ria Nowosti agentligine gürrüň berdi.

Ýewrokomissiýanyň başlygynyň geçen hepde bellemegine görä, ÝK energiýa nyrhlary saklap galmagyň ýollaryny öwrenýär, şol sanda Russiýanyň gazynyň bahasynyň aňry çäginiň girizilmek mümkinçiligine garaýar.

«Meniň pikirimçe, tersine bolar» - diýip,  Vygon-yň analitigi bu çäreleriň kabul edilmeginiň bahalaryň ösmegini saklap biljekdigi ýa-da ýokdugy baradaky sowala jogap berdi.

«Galyberse-de, bu çäre iberijiler tarapyndan ýaramaz kabul edilip bilner, olar şeýle-de Ýewropa kömek etmäge howlugyp baranok. Norwegiýa gazyň bahasyny aşaklatmak çagyryşyny ýaramaz kabul etdi, Katar nemesleriň şertlerinde Germaniýa bilen şertnama gol çekmedi. Geljekde «Gazpromyň» ykbalyny paýlaşmak pikiri olaryň göwnünden turasy ýok» diýip ol belledi.

Şol bir wagtda şu ýylyň mart aýynda neşir edilen ÝB-niň REPOWER EU  meýilnamasyna laýyklykda, 2030-njy ýyla çenli rus gazynyň importy nol derejä getirilmeli diýip, Belowa belledi.

Ýewropada gazyň birža bahalary geçen ýylyň ýazyndan bäri ýokarlanýar we taryhy maksimumlary täzelemegini dowam edýär. 7-nji martda bir müň kub metriniň bahasy 3892 dollara ýetip taryhy rekord goýuldy. Gazyň bahalary bir gün öň ýazyň başyndan bäri ilkinji gezek 3500 dollardan geçdi, emma ertesi ýene 2500 dollara çenli aşak düşdi. Bu geçen ýylyň görkezijilerinden ep-esli ýokary.

Ýewrokomissiýanyň pikiriçe, Ýewropada gazyň bahalary gazyň bahalary geljek gyş şu durkunda durar we 2024-2025-nji ýyllarda aşaklar. Bu barada penşenbe güni ÝK-nyň wekili Tim Makfi brifingde belledi.

«Biziň pikirimizçe, bahalar geljek gyş hem şu durkunda durar, olar 2024-nji ýylda aşak düşer. Emma olar birnäçe yrgyldylara sezewar» diýip ol «mawy ýangyjyň» bahalary barada aýtdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.